Brf Näktergalen 27

Stämma

Lördagen den 18 maj 2024 kl. 10.00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i brf Näktergalen 27

Bäste medlem,

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas på plats i vår fastighet på Rådmansgatan 11. Om vädret tillåter hålls stämman ute i vår trädgård, i annat fall nere i gästrummet i källaren. Dagordning och bilagor enligt nedan.

Efter ordinarie föreningsstämma följer ett informationsmöte med fokus på den löpande förvaltningen av föreningens fastighet.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält enligt stadgarna 24§
 18. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

 • Punkt 13 Styrelseledamöter ersätts under verksamhetsåret med restaurangbesök, tillsammans med närstående, till ett maxbelopp om 6000 SEK.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ordinarie ledamöter, ingen suppleant, enligt följande:
 • Ledamöter
  • Paul Holmgren (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Tord Gonner  (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Svend Amland (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Birgit Gralde (nyval 2 år)
  • Jeremy Bost (nyval 2 år)
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, med omval av Martin Hedlund från Maneki Revision AB.
 • Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Jamila Elouali  med Adam Perski som sammankallande.
 • Punkt 17 Inga ärenden föranmälda för beslut.

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 17 maj 2024 kl. 17.00.

Bilaga:

Stockholm den 4 maj 2022
Styrelsen för Brf Näktergalen 27