Brf Näktergalen 27

Kallelse till extrastämma i Brf Näktergalen 27

Tisdagen den 23 mars 2024 kl. 10.00

Plats: Rådmansgatan 11, Gästrummet i källaren

Bäste medlem,
Med anledning av den begäran som inkom den 19 februari framförd av fyra medlemmar, med
uppmaning till styrelsen om att kalla till extrastämma för beslut om att avsätta styrelse och
valberedning, kommer här kallelsen. Se nedan dagordning och länkade bilagor.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om att avsätta styrelsen
 9. Beslut om ny styrelse
 10. Beslut om att avsätta valberedningen
 11. Beslut om ny valberedning
 12. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

Punkt 8 Beslut om att avsätta styrelsen
Avslås.
Styrelsen yrkar på att tidigare stämmobeslut för sammansättning av styrelsen kvarstår.

Punkt 9 Beslut om ny styrelse
Hänskjuts.
Styrelsen yrkar på att val av tillkommande styrelseledamöter sker vid ordinarie föreningsstämma i maj.

Punkt 10 Beslut om att avsätta valberedningen
Avslås.
Styrelsen yrkar på att tidigare stämmobeslut för sammansättning av valberedningen kvarstår.

Punkt 11 Beslut om ny valberedning
Hänskjuts.
Styrelsen yrkar på att beslut om sammansättning av valberedning sker vid ordinarie föreningsstämma i maj.

Bilagor:

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 22 mars kl. 17.00.

Stockholm den 29 februari 2024
Styrelsen för Brf Näktergalen 27