Brf Näktergalen 27

Vägledande principer för styrelsearbetet

ORDNING OCH REDA

Vi vill att saker dokumenteras i rimlig omfattning och att tydlighet finns. Vi vill att beslut fattas på ett faktabaserat underlag. Vidare skall styrelsen arbeta strikt mot gällande lagstiftning och säkerställa att dessa alltid beaktas och följs. Att medlemmarna respekterar och följer de gemensamma trivsel och ordningsreglerna.

UTVECKLING OCH FÖRÄDLING

Styrelsen arbetar kontinuerligt för att förbättra och tillföra mervärde för medlemmarna. Det är därför viktigt att se till helheten. Alla åtgärder kanske inte leder till att alla kan få ta del av den föreslagna utvecklingen men totalt blir det bättre för föreningen. Styrelsen bevakar kontinuerligt ny teknik och bedömer i vad mån den kan tillgodogöras inom föreningen och vilka mervärden det skull kunna medföra. I konsekvens med detta är styrelsen alltid öppen för förslag från medlemmar och att utreda de konsekvenser det medför.

FINANSIELL KONTROLL OCH STYRKA

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsbilden och är synnerligen restriktiva med anlitande av externa leverantörer och konsulter. I största möjliga mån sköts den tekniska förvaltningen i egen regi och enklare hantverksarbeten av föreningens medlemmar.

MEDLEMSVÅRD

Styrelsen arbetar inte för sin egen skull utan för alla medlemmars bästa. Det innebär även att alla medlemmar skall behandlas lika. Styrelsen arbetar ideellt och lägger ner ett stort arbete för att uppnå ovanstående mål. Det krävs en hel del av styrelsen avseende juridiska kunskaper, insikt i gällande lagstiftning, teknik och bygg kompetens, upphandling och avtalshantering, ekonomiska bedömningar och allmänt engagemang i föreningen. Ju mera av denna kompetens som kan samlas i styrelsen desto bättre för medlemmarna. Vidare är det av synnerligen stor vikt att medlemmarna aktiverar sig i olika roller för den gemensamma skötseln. En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Sammantaget gör det stor skillnad.

BEVARANDE AV DET KULTURHISTORISKA VÄRDET

Eftersom fastigheten tillhör det bestånd som K-märkts och klassats som grönt, innebär det att byggnaden tillmäts ett stort kulturhistoriskt värde. Det betyder att alla ändringar, till eller ombyggnader, måste göras med beaktande av varsamhetsprincipen. Eftersom fastigheten också är en del av det offentliga rummet finns starka skäl att stämma av med kulturvårdande myndigheter såsom stadsbyggnadskontoret respektive stadsmuseet. I övrigt skall styrelsen driva frågorna så att den tidstypiska stilen bevaras och utvecklas.