Brf Näktergalen 27

Boenderegler

Det är viktigt att känna till att vår förenings mångåriga strävan efter att sköta så mycket som möjligt i egen regi ligger till grund för dagens låga föreningsavgift. Idag betalar vår förening i i princip inte för några rutinmässiga fastighetsnära tjänster utöver sophämtning och städning av; trapphus, entréer, gästrum, badrum och tvättstuga nere i källaren. Vilket gör att så fort något inte fungerar, t.ex. hissen, sopsorteringen, torkskåpet i tvättstugan eller belysning i trapphusen, så är det en föreningsmedlem som rycker in och säkerställer en lösning. Ibland uppstår problem som vi inte kan lösa på egen hand, då hamnar det på styrelsen att upphandla tjänsten externt för åtgärd.

Här nedan följer, i alfabetisk ordning, detaljerad information om vad som gäller för dig som medlem och boende i föreningens fastighet. Om du noterar ett problem som du inte kan lösa på egen hand – kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se).

Airbnb och liknande siter

Uthyrning av bostadsrätt i föreningen via Airbnb eller liknande siter är INTE tillåtet. Beslutet baseras dels på domar som har konstaterat att denna typ av uthyrning mer har karaktären av hotellverksamhet än en andrahandsuthyrning. Med krav som av naturliga skäl inte går att applicera på en bostadsrätt varför det strider mot Bostadsrättslagen. Branschorganisationer som HSB, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna rekommenderar också starkt att ej tillåta denna form av boende. Då föreningen tappar kontroll över vilka som bor i huset, vilket leder till en ökad säkerhetsrisk och otrygghet bland föreningens medlemmar. Vidare har Hyresnämnden fastställt att ekonomisk vinst inte är ett giltigt skäl för uthyrning av en bostadsrätt, samt att man inte kommer att pröva denna typ av ärenden. I sammanhanget bör nämnas att en otillåten uthyrning utgör grund för att innehavaren får sin bostadsrätt förverkad.

Allmänna utrymmen

Inga privata ägodelar får placeras i allmänna utrymmen.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kan bara ske med föreningens tillstånd. Frågan behandlas i föreningens stadgar §14 med förtydliganden och kompletterande information i föreningens policy för andrahandsuthyrning, publicerad under rubriken Andrahandsuthyrning på föreningens hemsida. Här finns även blankett för ansökan att ladda ner.

Balkonger

Balkongen ska hållas fri från snö och is för att minimera risken för ras och personskador. Använd aldrig salt för issmältning på balkongen då det skadar betongplattan. Balkongen får inte användas som förvaringsplats för allehanda prylar. Mattor, sängkläder och annat får inte skakas från balkongen. Balkonglådor ska placeras på insidan av räcket. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Rökning på balkongen bör undvikas. Och det är absolut förbjudet att kasta ner fimpar på innergården! Mattor och trall på balkongen måste ha spalt för god vattenavledning. Mattor av sugande material får ej användas. Balkongen kan skrubbas med rotborste vid behov, men använd aldrig slipande material som stålull, Scotch Brites-liknande borstar eller rengöringsmedel med slipande innehåll på målade/lackerade ytor. Eventuellt uppkommna färgskador på räcke bättringsmålas med Teknos Kirjo Rostskyddsfärg (svart). För att föreningens garanti från balkongleverantören ska gälla får ingen åverkan ske på balkongens utförande.

Barnvagnar

Parkering av barnvagnar sker vid behov nere i fastighetens cykelgarage på för ändamålet avsedd plats. Cykelgaraget nås via en separat ingång från Rådmansgatan (portkod: 1144).

Bastu

I fastighetens källare finns en bastu som reserveras på bokningslistan mittemot tvättstugan. Bastun är tillgänglig kostnadsfritt för samtliga medlemmar och deras familjer. När du lämnar bastun ska den och det intilliggande badrummet givetvis var städat med golven avtorkade.

Bergvärme

Fastigheten har sin primära uppvärmning genom bergvärmepump. Om fel på värme eller varmvatten uppmärksammas, meddela styrelsen (info@naktergalen27.se). Vi försöker i första hand att avhjälpa problem på egen hand, men om det inte går görs en felanmälan till föreningens servicepartner Edekyl & Värme (edekyl.se). Föreningens kontaktperson heter Johan Wennberg och nås på tel. 08-512 542 37. För felanmälan ring 08-647 84 20 vardagar kl. 09.00-16.00. Vid akut felanmälan andra tider på dygnet ringer man journummer 010-498 48 88.

Brandskydd

Fasigheten är utrustad med ett brandlarm för allmänna utrymmen. Återställning av utlöst brandlarm sker enligt anvisningarna i anslutning till brandlarmscentralen utanför tvättstugan i fastighetens källare. Som medlem i vår förening ansvarar du för att din lägenhet är utrustad med ett funktionsdugligt brandskydd bestående av;

  • Brandvarnare (antal beroende av lägenhetens storlek)
  • Brandfilt (minst 180 x 120 cm)
  • Pulversläckare (minst 6 kilo) i fungerande skick.

Utrustningen tillhör lägenheten och ska inte tas med vid flytt. Om brandvarnare och/eller brandfilt och/eller pulversläckare saknas i lägenheten, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se). För mer information om policy och rutiner i föreningens brandskyddsarbete, se separat dokument om  Brandskydd på föreningens hemsida (naktergalen27.se). Mer allmän information om hur man kan skydda sitt hem mot bränder finns hos MSB.

Cyklar

Parkering av cyklar sker i fastighetens cykelgarage i ett hydrauliskt, tvåvåningars cykelställ markerat med lägenhetsnummer. Plats i cykelställ beställs vid vakans via styrelsen (info@naktergalen27.se) och debiteras med 50 kr/mån tillsammans med föreningsavgiften. Det är inte möjligt att parkera lådcyklar i cykelgaraget. Cykelgaraget nås via en separat ingång från Rådmansgatan (portkod: 1144). Sparkcyklar, mindre barncyklar, skateboards, pulkor o.dyl förvaras vid behov i föreningens tidigare barnvagnsrum, på bottenvåningen i det högra trapphuset.

Digital-TV

Föreningen är ansluten till ett fastighetsnät för digital-TV via Tele2 (tele2.se). För felanmälan och teknisk support nås fastighetsägarservice på tel. 90 333 vardagar kl. 08.00-19.00 och lördagar kl. 09.00-15.00.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av NABO, som även tillhandahåller en digital kundportal för nedladdning av avier. Kundportalen nås via portal.nabo.se/kundportal/login (inloggning via BankID).

Elförsörjning

Varje medlem ansvarar själv för elkostnader kopplat till sin lägenhet. Mätare, en för varje lägenhet, finns i källaren. Avläsning sker elektroniskt av Fortum (fortum.se). Det finns flera säkringsskåp i fastigheten. Lägenheternas huvudsäkringar finns i det stora säkringsskåpet till höger inne i föreningens kontor och elcentral nere i källaren mittemot gästrummet. Mätare och huvudsäkringar har samma nummer som elskåpet inne i lägenheten. Trasiga proppar sorteras som hushållssopor och ska inte lämnas kvar nere i elskåpen. I det lilla säkringsskåpet till vänster inne i samma rum finns jordfelsbrytare samt säkringar till belysningen i trapphusen, delar av källaren, porttelefon samt belysningen i trädgården. I tvättstugan finns ett säkringsskåp med säkringar och jordfelsbrytare till samtliga maskiner i tvättstugan, samt belysning och eluttag utvändigt vid porten ut till trädgården. I värmeanläggningsrummet finns säkringsskåp som berör äldre delar av källaren, tvättstugans belysning samt lampetter och ytterbelysning i anslutning till fastighetens huvudentré. Skulle belysningen i huvudentrén, trapphusen, lampetter och rabatter ute i trädgården lysa för svagt eller sluta fungera, finns reservlampor i utrymmet bakom hönsnätsdörren nere i värmeanläggningsrummet i källaren. Om du inte kan lösa ett problem på egen hand, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se).

Entréer och trapphus

Fastigheten har ett inpasseringssystem med entrétaggar och porttelefon (huvudentrén), nyckel (entrén mot gården) och kodlås (cykelgarage med kärl för sophantering, kod: 1144). Se rubriken Inpasseringssystem för mer info om inpassering via fastighetens huvudentré. Det är förbjudet att placera marschaller utanför fastighetens entréer, då stenläggningen förstörs och det blir både sotigt och fläckigt. Rastning av hundar i anslutning till entréerna är inte tillåtet, uppmärksamma gärna hundägare på detta vid förekommen anledning. Kontrollera att porten i huvudentrén stängs ordentligt efter dig. Det är särskilt viktigt vintertid då träet i porten påverkas av temperaturskillnader, vilket gör att den emellanåt tenderar att fastna i öppnat läge. Vid behov av att ställa upp porten i huvudentrén, t.ex. i samband med flytt, stäng tillfälligt av den automatiska portfunktionen via strömbrytaren som sitter uppe till höger om porten sett från insidan. Tvinga aldrig upp porten med blockerande föremål! Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att placera möbler, barnvagnar eller skor vid entréer till fastigheten eller på trapphusens våningsplan. För parkering av barnvagnar, se rubriken Barnvagnar. Fönstren i trapphusen får inte öppnas vintertid, eftersom temperaturväxlingen skapar sprickor i vägg- och takmålningar.

Fastighetsskötsel

När det kommer till den tekniska förvaltningen tillämpar föreningen s.k. egenförvaltning. Det innebär att medlemmarna solidariskt delar på den löpande skötseln av fastighetens allmänna utrymmen och trädgård (se rubriken Trädgården). Detta med undantag för sophämtning och städning av; trapphus, entréer, gästrum, badrum och tvättstuga nere i källaren, som ombesörjas av en extern städfirma (se rubriken Städning).

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i maj månad. Då framläggs årsredovisningen (räkenskapsår = kalenderår). Extra föreningsstämma kan även hållas. Kallelse till en föreningsstämma sker via information på föreningens hemsida, tidigast sex veckor eller senast två veckor före föreningsstämman. Varje medlem har en röst per bostadsrätt vid föreningsstämman. Vilket innebär att om flera medlemmar gemensamt äger en bostadsrätt i föreningen har de tillsammans endast en röst. Man kan rösta genom ombud. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast innan mars månads utgång, eller den senare dag som styrelsen meddelar. För mer information läs Stadgar på föreningens hemsida (naktergalen27.se).

Förråd

Fastigheten har en kallvind med förråd. Till varje lägenhet hör ett vindsförråd som ska vara skyltat med lägenhetsnummer. Hänglås skaffar du själv. Föreningens försäkring gäller inte för värdefullt gods som förvaras i något av fastighetens förråd. Här finns även två förråd som tillhör föreningen för förvaring av originalsnickerier, taktegel o.dyl som tillhör fastigheten. Kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se) om du har skäl för att få tillgång till något av detta. Föreningens gemensamma förråd samt vindsgångarna får inte användas som uppställningsplats för privata ägodelar eller oönskade föremål! Vid avflyttning ansvarar du för att förrådet töms och städas. Observera att plåtdörrarna på vinden utgör del av fastighetens brandskydd, det är därför viktigt att de alltid hålls stängda. Släck och lås efter dig när du lämnar vinden. För vedförvaring, se rubriken Vedförråd.

Försäkring

Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att teckna en hemförsäkring med särskilt bostadsrättstillägg. Gemensamma delar i föreningens fastighet är försäkrade i Brandkontoret (brandkontoret.se). Fastighetsförsäkringen gäller även för bekämpning av ohyra via Anticimex (anticimex.se) och omfattar samtliga bostadsrätter. Det innebär att du kan kontakta Anticimex direkt om du upptäcker småkryp i lägenheten, tel. 0752-451 000. Vid kontakt uppge föreningens försäkringsnummer (55823) hos Brandkontoret.

Gästrum

I fastighetens källare finns ett gästrum med bäddsoffa som reserveras på bokningslistan mittemot tvättstugan. Gästrummet är tillgängligt kostnadsfritt för samtliga medlemmar och deras familjer, med en begränsning på max tre (3) övernattningar per månad och medlem. När du lämnar gästrummet ska givetvis det och det intilliggande badrummet var städat med golven avtorkade.

Hiss

Hissens dörrar och grindar stängs ordentligt efter användandet. Detta görs försiktigt, speciellt sena kvällar och tidiga mornar då flera medlemmar har sitt sovrum i anslutning till hisschaktet. Den vanligaste anledningen till att hissen står still är att tidigare hissanvändare inte har stängt hissens grind och/eller dörr ordentligt efter sig på något av våningsplanen. Om hissen står still och du har säkerställt att felet inte beror på öppna dörrar eller grindar, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se). Vi försöker i första hand att avhjälpa problem på egen hand, men om det inte går görs en felanmälan till föreningens servicepartner Hissen AB (hissen.se) tel. 08-618 48 48. Överlasta inte hissen (max 3 personer eller sammanlagt 250 kg) och städa efter dig om du eller någon du har anlitat har skräpat ner i och omkring hissen vid användning. Sätt upp skydd i hissen när du flyttar eller använder den för att transportera möbler, skrymmande maskiner eller andra föremål som kan skada hissen. Skulle belysningen slockna finns reservlampor i utrymmet bakom hönsnätsdörren, nere i värmeanläggningsrummet i källaren.

Husdjur

Hundar, katter o.dyl. husdjur får vistas men inte rastas i trädgården. Rastning av hundar i anslutning till entréerna är inte tillåtet, uppmärksamma gärna hundägare på detta vid förekommen anledning.

Inpasseringsystem

Varje medlem har tilldelats ett antal entrébrickor som ger tillträde till fastighetens huvudentré. Vid behov av en extra entrébricka, spärr av borttappad entrébricka eller ändring av namn och/eller mobilnummer i porttelefonens kontaktlista, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se). Kostnaden för en ny entrébricka eller en ändring i porttelefonens kontaktlista är 130 kr och betalas av berörd medlem i samband med nästkommande avgiftsavisering. Till kostnaden tillkommer en administrativ avgift hos föreningens ekonomiska förvaltare (f.n. 69 kr). Spärr görs gratis. Utlämning av ny entrébricka sker via en styrelsemedlem. Vid flytt från fastigheten ska entrébrickor återlämnas till styrelsen för omprogrammering och återanvändning. Inpassering för gäster och tillfälliga besökare görs genom att söka efternamn för boende i porttelefonens kontaktlista. Alternativt om besökaren har ditt mobilnummer kan hen istället trycka B på portläsaren, följt av mobilnumret. Uppringning sker till det mobilnummer som finns registrerat på efternamnet. Portöppning sker genom att svara i din mobiltelefon, kontrollera vem som söker inpassering och vid godkännande trycka 5 på knappsatsen för att släppa in. Öppna inte för obehöriga utan förvissa dig om att den som vill in också har ett ”legitimt” ärende i huset. Porttelefonen ringer upp på tel. 08-121 089 38 för den som vill lägga in numret bland sina kontakter.

Internet

Föreningen har ett eget fastighetsnät för internetuppkoppling via Ownit. Nedladdningshastigheten är upp till 1 GBit/sek och ingår i föreningsavgiften. Vid problem med internetuppkopplingen sker felanmälan via Mina sidor hos ownit.se (inloggning via BankID) eller via tel. 08-525 02 962 vardagar kl. 09.00-16.00.

Kontaktpersoner

Samtliga styrelsemedlemmar nås via info@naktergalen27.se. Vid behov av att komma i kontakt med en specifik styrelsemedlem finns mobilnummer publicerade under Kontakt på föreningens hemsida. Informationen finns även tillgänglig på fastighetens anslagstavlor.

Kyl och frys

Nere i kontoret i källaren finns en kombinerad kyl och frys för tillfälligt behov, t.ex. i samband med tillställningar ute på gården. Här finns även en portabel kyltunna tillgänglig för att kyla drycker. Den står sommartid parkerad utomhus intill porten ut mot gården. Kom ihåg att hålla rent efter dig och rensa överbliven mat och dryck. Kvarlämnat utan namnmärkning slängs!

Markiser och balkongskärmar

Markiser och balkongskärm beställs vid behov från Markis & Gallerhuset i Stockholm AB (axaindustri.se) tel. 08-771 09 09. Föreningens kontaktperson heter Tony Blomqvist och nås på tony@axaindustri.se. Markiser och balkongskärmar får inte synbart avvika i färg och/eller utförande från befintliga markiser och balkongskärmar.

Namnskyltar

I entrén finns en tavla med namn på boende i fastigheten. Meddela styrelsen (info@naktergalen27.se) vid ägarbyte. För namnskylt på entrédörr till lägenhet ansvarar bostadsrättsinnehavaren. Skylten ska vara utförd i mässing och harmonisera med befintliga namnskyltar. Varför beställning av ny namnskylt bör ske via Skyltdax (skyltdax.se) som vet hur föreningens design ser ut och vilken grafiskt stil som gäller. Detta är särskilt viktigt när det gäller namnskylt till en säkerhetsdörr (se rubriken Säkerhetsdörr).

Ohyra

Föreningen har ett avtal med Anticimex (anticimex.se) om bekämpning av ohyra (ingår i föreningens fastighetsförsäkring). Det innebär att du kan kontakta Anticimex direkt om du upptäcker småkryp i lägenheten, tel. 08-517 634 00. Ange då föreningens försäkringsnummer (55823) hos Brandkontoret (brandkontoret.se).

Ombyggnation och renoveringar

Föreningen har en separat policy för ombyggnationer och renoveringar publicerad under Ombyggnationer på föreningens hemsida.

Oväsen/Fest

Boende ska ta extra hänsyn till ljudnivån mellan kl. 23.00-07.00, så att andras nattsömn inte störs. Stäng dörrar och hissgrindar försiktigt även dagtid. Fest med hög musikvolym eller andra störande ljud får förekomma i rimlig omfattning, men ska då annonseras i fastighetens huvudentré och hiss i god tid innan.

Sophantering

Hushållssopor ska källsorteras enligt anvisningar på plats nere i fastighetens cykelgarage, som nås via separat ingång från Rådmansgatan (portkod: 1144). Påsar för matavfall och hushållssopor ska vara väl tillslutna. Papperspåsar för matavfall finns att hämta i utrymmet bakom hönsnätsdörren, nere i värmeanläggningsrummet i källaren. Grovsopor, t.ex. möbler, kastruller, stekpannor, kemikalier och uttjänta elektriska prylar, får inte slängas i föreningens soprum. Närmaste återvinning för grovsopor hittar du vid Roslagstull.

Stadgar

Föreningens stadgar fastställdes i nuvarande version den 6 maj 2017 och finns att läsa i ett separat dokument publicerat under Stadgar på föreningens hemsida (naktergalen27.se).

Stege

I värmeanläggningsrummet i källaren förvarar föreningen stegar i olika höjd som kan lånas vid behov. Om behovet sträcker sig längre än ett fåtal timmar vid ett enstaka tillfälle, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se).

Styrelse

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter med inga eller högst två suppleanter (§27). Styrelseledamöter väljs av föreningen vid ordinarie föreningsstämma (se rubriken Föreningsstämma). Styrelsens sammansättning framgår av årsredovisningen.

Städning

Föreningen anlitar Miljörenen (miljorenen.se) för städning i delar av föreningens gemensamma fastighetsutrymmen. Entré, hiss, trapphus och tvättstuga städas fredagar veckovis. Badrum och gästrum nere i källaren städas fredagar varannan vecka. Putsning av barnvagnsskenan sker månadsvis under vintertid (okt-mar). Utöver detta är det upp till boende i fastigheten att hålla efter och städa vid behov. Detta är särskilt viktigt när det gäller sophanteringen nere i garaget, där det ofta blir stökigt och kladdigt på och runt sopkärlen. Föreningens städutrustning förvaras i en vit garderob i källargången runt hörnet om tvättstugan. I garaget finns sopkvast och tillgång till vatten.

Säkerhetsdörrar

Föreningen har tidigare upphandlat säkerhetsdörrar från Säker Bostad (sakerbostad.se) som som vet hur dörren ska utformas för att följa föreningens riktlinjer för placering av brevlådeinkast, dörröga och övriga krav på utseende såsom ådringsmålning, handtag, ringklocka och dörrlås. Föreningens kontaktperson heter Robin Syren och nås på tel. 08-400 229 23. När det gäller utförande är det mycket viktigt att anlita en målare med kompetens för ådringsmålning. Då utsidan måste vara identisk i varje detalj med originaldörren, med undantag för särskild placering och mått för brevinkast. Insidan får däremot utformas fritt enligt bostadsrättsinnehavarens önskemål. Som bas för utsidan ska vara färgkod S 3010-G90Y enligt NCS systemet användas. För själva ådringsmålningen ska Beckers oljefärg brytas i vitt, elfenbenssvart, obränd umbra och cyprisk umbra. Inget annat kan godkännas eftersom vi långsiktigt inte vill ha ett lapptäcke av olika dörrnyanser i fastighetens trapphus. Observera att mått och placering av brevinkast för säkerhetsdörr skiljer sig från fastighetens originaldörrar för att följa Postnords riktlinjer för höjd på brevinkast. Namnskylt placeras istället i höjd med orginaldörrens brevinkast och beställs via Skyltdax (skyltdax.se) som vet hur föreningens design ser ut och vilken grafiskt stil som gäller. Det bör påpekas risk för att putsskador kan uppstå i väggens anslutning till dörrkarmen vid installation av säkerhetsdörr, vilket har uppmärksammats vid tidigare dörrbyten i fastigheten. Av den anledningen råder ett totalansvar för den som installerar en säkerhetsdörr att åtgärda eventuella putsskador som kan uppstå i anslutning till installationen. Totalansvar gäller även för åtgärd av putsskador som kan tänkas uppstå i ett senare skede, p.g.a. vibrationer i väggen vid stängning då en säkerhetsdörr väger 90-140 kg. Notera att styrelsen ska informeras innan dörrbyte sker.

Trädgård

Föreningen har en vacker trädgård som sköts i egen regi koordinerat av en trädgårdsansvarig. Se sidan Kontakt på föreningens hemsida (naktergalen27.se). Trädgården kan vid behov bokas för privat tillställning av boende i huset. För detta finns en bokningslista uppsatt på anslagstavlan mittemot tvättstugan nere i källaren. Som boende i huset bidrar du i trädgårdsskötseln med framförallt vattning och grärsklippning. Se sidan Trädgårdsskötsel på föreningens hemsida (naktergalen27.se). Under högsäsong (juni-augusti) förväntas samtliga icke rörelsehindrade boende i huset att bidra i trädgårdsarbetet under minst en vecka. Anmälan sker via en lista som sätts upp på dörren ner till källaren, mittemot utgången till trädgården, i samband med plantering av krukor ute på gården (oftast i början på juni). Hundar, katter o.dyl. husdjur får vistas men inte rastas i trädgården. Blommor, persilja och gräslök får plockas i måttliga mängder. Med undantag för större tulpaner, rosor o.dyl. som existerar i begränsad mängd och är till för att avnjutas på plats. Komposten är endast till för gräsklipp och vissna växter från trädgården, ej ogräs, grenar eller vissna krukväxter. Belysningen i trädgården styrs av ljusreläer som sitter på muren i det övre vänstra hörnet av trädgården, samt på fasadväggen till vänster om porten ut till innergården. Om belysningen i trädgården eller vägguttaget utanför porten till trädgården inte fungerar, har troligen jordfelsbrytaren slagit ifrån. Se rubriken Elförsörjning.

Tvättstuga

I källaren finns en tvättstuga med två tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och mangel. Bokningslista finns uppsatt på anslagstavlan utanför tvättstugan. Tvättstugan får bokas max fem (5) timmar per tillfälle och dag för användning måndag-fredag kl. 07.00-22.00 och lördag-söndag kl. 09.00-22.00. Efter avslutat tvättpass ska tvättmaskinerna och golvet rengöras från rester av tvättmedel, samt torktumlaren och torkskåpet befrias från damm och ludd. Mangelduken ska efter användning dras ut i sin fulla längd och placeras hängande i förvaringsfacket. Om mangeln inte fungerar har motorskyddet troligen utlösts, åtgärda enligt anvisningar på väggen intill mangeln. Om torkskåpet inte avger värme har överhettningsskyddet troligen utlösts, åtgärda enligt anvisningar på panelen ovanför dörrarna till torkskåpet. Om problem uppstår som du inte kan lösa på egen hand, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se).

Underhåll

Föreningen ansvarar för fastighetens yttre och inre underhåll. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för det inre underhållet av din lägenhet. Detta gäller bland annat fönster, där endast utsidan underhålls av föreningen. Se rubriken Stadgar respektive Ombyggnationer och renoveringar för mer information.

Uppsägning

Uppsägning av bostadsrättsinnehavare kan enligt Bostadsrättslagen och stadgarna (se rubriken Stadgar) beslutas av styrelsen om bostadsrättsinnehavaren inte följer föreningens stadgar och föreskrifter, eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter. Alltså även sådana som går utöver dennes åligganden enligt lag. Medlem som har upphört att vara bostadsrättsinnehavare ska anses ha utträtt ur föreningen.

Varningsskyltar och avspärrningsbockar

Varningsskyltar för snö- och isras samt avspärrningsbockar ligger uppe på hyllan till vänster längst in i värmeanläggningsrummet i källaren. Hänglås till varningsskyltarna förvaras i föreningens dokumentskåp nere i kontoret med elcentral mittemot gästrummet i källaren, kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se) för åtkomst.

Vattentillförsel

Huvudkranen för vattentillförsel nås via den fyrkantiga och gallerförsedda luckan till vänster om garageportarna. Huvudnyckeln passar till hänglåsen. Huvudkranen finns till vänster nedanför trätrappan.

Vedförråd

För de lägenheter som har en eldstad finns möjlighet att förvara ved i föreningens vedförråd i värmeanläggningsrummet nere i källaren. Vid behov kontakta styrelsen (info@naktergalen27.se).

Överlåtelse

Förvärvare av bostadsrätt ska ansöka om medlemskap i bostadsrättföreningen. Tillträde till lägenheten får ske först när förvärvaren har godkänts som ny medlem i föreningen. Se rubriken Stadgar för mer information.