Brf Näktergalen 27

Från A till Ö

Allmänna utrymmen
Inga privata ägodelar får placeras i allmänna utrymmen.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning kan bara ske med föreningens tillstånd. Frågan behandlas i stadgarna (§14). Där står det bland annat att en skriftlig ansökan till styrelsen skall göras i förväg. Hos oss har ett år accepterats när det gäller bortovaro för studier eller arbete på annan ort. Meningen med begränsningen är att den med bostadsrätten förenade lägenheten bör bebos av dess ägare, dvs en medlem i föreningen.

Hyresvärden, dvs bostadsrättsinnehavaren, ansvarar för att hyresgästen tagit del av och efterlever stadgar och ordningsföreskrifter.

Anslagstavlor
I entrén och utanför tvättstugan finns anslagstavlor. Titta efter då och då – där kan finnas viktiga meddelanden om föreningsstämma eller andra sammankomster.

Airbnb och liknande siter
Baserat på  att denna tjänst snabbt har spridit sig och blivit populär har styrelsen granskat frågan och  beslutat att detta INTE är tillåtet i föreningen

Det baseras dels på domar som har konstaterat att detta inte är en andra hands uthyrning utan har mera karaktären av hotellverksamhet. De krav som gäller för detta går av naturliga skäl inte att applicera i dessa fall varför det strider mot bostadsrättslagen.

Branschorganisationer som HSB, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna rekommenderar också starkt att ej tillåta denna form av boende. Det baserar på att föreningen helt tappar kontrollen över vilka som bor i huset vilket innebär  osäkerhet och bristande skydd för övriga boenden. Vidare har hyresnämnden fastställt att ekonomisk vinst inte är skäl att hyra ut samt att man inte kommer att pröva denna typ av ärenden.

Avslutningsvis slår man fast att otillåten uthyrning utgör grund för att innehavaren får sin bostadsrätt förverkad

Barnvagnar
Det finns ett särskilt uppställningsrum för barnvagnar på bottenplanet till höger.

Brandlarm
Varje lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare och brandfilt.

Utrustningen tillhör lägenheten och skall inte tas med vid flytt. Kontakta Kenneth Gralde vid ev frågor.

Allmän information om hur man kan skydda sitt hem mot bränder finns hos Räddningsverket, www.raddningsverket.se

Bastu
Tider för bastu reserveras på bokningslistan. När du lämnar bastun skall den givetvis vara städad och golven avtorkade. Bastun är öppen för medlemmar och deras familjer.

Balkonger

I samband med de nya balkongerna gäller speciella skötselinstruktioner från leverantören. Dessa måste iakttagas för att den 5 åriga garantin skall gälla. Vidare har föreningen också krav på skötsel och tillsyn. För full information läs mer här.

 

Cyklar
Läs mer här >

Deklaration
Du får inför varje deklarationstillfälle automatiskt uppgift från förvaltaren om bostadsrättens deklarationsvärde.

E-post
Föreningens e-postadress för synpunkter och kommentarer är naktergalen27@gmail.com
Styrelsen informerar löpande de medlemmar som uppgivit sin e-postadress via e-post om aktuella frågor.

Elmätare, El
Varje medlem svarar för sina elkostnader i respektive lägenhet. Mätare, en för varje lägenhet, finns i källaren. Avläsning sker elektroniskt av Fortum.
Lägenheternas huvudsäkringar finns i det stora säkringsskåpet till höger i snickarboden i källaren. Mätare och huvudsäkringar har samma nummer som elskåpet i lägenheten.

Entréer
Entréerna och trapphus är inte uppställningsplatser utan skall hållas fria, inte minst med hänsyn till brandsäkerheten. Observera också att städningen försvåras om entréerna belamras med privata föremål.

Fastighetsskötsel
Den tekniska förvaltningen sköts av föreningens styrelse och medlemmar.
Den ekonomiska förvaltningen sköts av NABO
Det är dyrt att anlita jourfirma. Försök först att avhjälpa felet själv eller med hjälp av någon granne. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen.

Bergvärme
Tidigare fjärrvärmeanläggning nu ersatt med bergvärme. Service och Journummer till Edekyl
08 647 84 20.Kontaktperson Håkan Käll 070-309 63 65

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma (§35) hålls vanligen i maj månad. Då framläggs årsredovisningen (räkenskapsår = kalenderår). Extra föreningsstämma kan också hållas (§38).

Kallelse till stämman sker enligt stadgarna genom information på intranätet senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma.

Varje medlem har en röst vid stämman. Om flera medlemmar gemensamt äger bostaden har de tillsammans endast en röst. Man kan rösta genom ombud (§42).

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast under mars månad (§37).

Förråd
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Vid avflyttning ansvarar Du för att förrådet töms och städas. Vindsförrådet skall vara skyltat med namn på aktuell lägenhetsinnehavare.

Dörrarna till såväl vinden som till varje förråd måste låsas. Hänglås skaffar du själv. Försäkringarna gäller inte värdefullt gods som man förvarar i förråd.

Försäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring i Brandkontoret som gäller husets gemensamma delar. Den innefattar även bekämpning av ohyra (se detta ord). Försäkringsnumret är 55823.

Alla medlemmar ska givetvis ha en egen hemförsäkring. Kontrollera att Din försäkring omfattar bostadsrättsförsäkring.

Gästrum
Tider för gästrum och lån av sängar reserveras på bokningslistan. När du lämnar gästrummet skall det givetvis vara städat.

Hiss
För hissen har föreningen ett serviceavtal med Hissen AB. Felanmälan tel 08-618 48 48.

Överlasta inte hissen och städa efter Dig om Du eller hantverkare Du anlitat skräpat ner. Sätt upp skydd i hissen när du flyttar eller använde den för att transportera möbler, skrymmande maskiner eller andra föremål som kan skada hissen. Släng inte skräp i hisstrumman. Se till att dörrar och grindar stängs ordentligt efter användandet.

Husdjur
Ägare av hundar och katter skall respektera att trädgården inte är rätt plats för husdjuren att uträtta sina behov.

Inpasseringsystem

Ett nytt system installeras nu under v 42. Det innebär att portkoden upphör att gäller per den 1 Nov 2019. Vi kör parallellt under denna tid för att vara säkra på att allt fungerar enligt specifikation. Varje lägenhet har tilldelats ett antal tags som ger tillträde. Gäster och tillfälliga besökare kommer in genom att antingen skrolla fram namnet och använda ringknappen på läsaren. Mobilen ringer och du kan då tala med besökaren och trycka 5 på mobilen för att släppa in. Alternativt kan besökaren trycka B och direkt slå in ditt mobilnummer och därmed får ni kontakt. Varje lägenhet har tilldelats en extra tag för de som har behov av att dela ut till någon som skall ha access till lägenheten för att hämta post , vattna blommor eller motsvarande.I de fall det behövs någon extra tag skall vänstra delen tala med Håkan Jonforsen samt höger del med Björn Rosander. De är kontaktmän och auktoriserade för Safeteam och kan beställa ändringar, tillägg samt spärra brickor. Upphämtning av nya brickor sker hos Safeteam på Frejgatan 16 mot legitimation. Kostnaden för ny tag är 150 sek samt ändringar 100 sek. Spärr görs gratis. Notera att all information ligger i systemets enhet,vilket innebär att befintliga tags behålls och enbart omprogrammering behövs i samband med flytt.

Kabel-TV
Föreningen är ansluten till ComHem Kabel-TV nät. Kundservice och felavhjälpning erbjuds alla dagar kl 08.00 – 23.00. Felanmälan skall ske vardagar kl 9-16, tel nr 020-91 00 89.

Bredband

Vårt bredbandsnät ägs av föreningen och levererar 1 GBit/sek som levereras utav  Ownit AB.

Kontaktpersoner
Se information på hemsidan (flikarna Kontakt och Styrelse). Information om ansvarsfördelning finns även uppsatt på föreningens anslagstavlor.

Kylskåp/Frys
Kylskåp och frys för tillfälligt behov finns i styrelserummet.  Märk gärna din mat eller dryck med namn.

Larm
Var och en är ansvarig för eget larm.

Markiser
Markiser skall i färg inte avvika från befintliga markiser. De kan beställas från Markis&Gallerhuset Stockholm AB. Fräsarvägen 6     142 50 Skogås tel 08-771 09 09 . Kontakt Tony Blomqvist.  tony@axaindustri.se

Namnskyltar
I entrén finns en tavla med de boendes namn. Meddela styrelsen vid ägarbyte. Namnskyltarna på entrédörrarna till varje lägenhet skall vara utförda i mässing och harmonisera med befintliga namnskyltar.

Ohyra
Föreningen har ett avtal med Anticimex om bekämpning av ohyra (ingår i föreningens fastighetsförsäkring). Det innebär att du kan kontakta Anticimex direkt om du upptäcker småkryp i lägenheten, tel nr 08-517 634 00. Ange då föreningens försäkringsnummer 55823 hos Brandkontoret

Oväsen (se även Party)
Visa omdöme och hänsyn!

Maskiner i lägenheterna som orsaker buller (disk- eller tvättmaskin, torktumlare, bubbelbadkar osv) får inte användas före kl 7 eller efter kl 22.

Party
Visa omdöme och hänsyn!
Det skall vara tyst från kl 23.
Fester/aktiviteter med hög musikvolym eller andra störande ljud får förekomma i rimlig omfattning – men varna gärna grannarna i förväg.

Portkod
Portkoden ersätts av ett tag system där de boende erhåller ett antal tags per lägenhet och där lgh numret är styrande. Se mera under inpasseringssystem
Öppna inte för obehöriga utan förvissa Dig om att den som vill in också har ett ”legitimt” ärende i huset.

Reparationer och Renoveringar
Bostadsrättsinnehavaren måste ansöka om tillstånd hos styrelsen för större renoveringar (§11). Se närmre under flik ombyggnad.
Varna grannar t ex genom anslag på anslagstavlorna om Du planerar omfattande reparationer eller renoveringar i Din lägenhet, se i övrigt Underhåll.

Sophantering
Hushållssopor
Hushållssopor skall förslutas väl och kastas i sopkärlen i garagenedfarten. Inga glasflaskor eller kartonger

Glas och Papper
Lämnas i behållarna på Engelbrektsgatan

Grovsopor
Grovsopor, t ex möbler, metall, plast, kemikalier och elektriskt avfall lämnas utan kostnad till den skattefinansierade återvinningscentralen i Bromma. Se öppettider och vägbeskrivning på nätet.

Dessutom kommer till gatukorsningen Östermalmsgatan/Bragevägen ungefär en gång i kvartalet en lastbil, där man får lämna farligt avfall (färg, lösningsmedel, små batterier) och el-avfall (lysrör, glödlampor) och småelektronik. För hämtningsschema se www.stockholm.se/avfall och ”mobila miljöstationen”. (Måndagar kl 20-20:45 i slutet av mars, maj, september och november).

Grovsopor brukar även samlas in och forslas bort i samband med vår- eller höststädning.

Stadgar
Föreningens stadgar är antagna vid föreningsstämmor under 2017

Glöm inte att lämna Ditt exemplar av stadgarna till den som flyttar in efter Dig!

Styrelse
Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter med inga eller högst två suppleanter (§27). Styrelseledamöter väljs av föreningen vid ordinarie stämma. Styrelsens sammansättning framgår av senaste årsredovisning.

Städning
Entréerna, trapphusen samt de gemensamma utrymmena städas en gång per vecka.

Var och en bör dock hjälpa till mellan städningarna att hålla snyggt i trapphus och entréer, som inte får belamras med egna tillhörigheter. Vi bor ju trots allt inte i ett hyreshus utan i vårt eget hus.

Föreningen har egen städutrustning i gemensamhetsutrymmena för att medlemmar som använder dessa ska kunna göra snyggt efter sig.

Säkerhetsdörrar
Utsidan skall på utsidan  vara identisk i varje detalj med nuvarande dörr. Insidan får däremot helt fritt utformas enligt innehavarens önskemål. Vidare påpekas risken för att skador kan uppstå i väggens anslutning till karmen där det på vissa ställen visat sig vara mycket svag. En leverantör avrådde i tidigare kontakter från att överhuvudtaget installera säkerhetsdörr.

Det är därför ett totalansvar för den som installerar att även åtgärda eventuella skador som kan uppstå i anslutning till installationen samt att det även innebär samma ansvar framöver om putsen lossnar. Ytterst beror detta på de vibrationer i väggen vid stängning eftersom dörren väger 90-140 kg beroende på konstruktion och utformning.

När det gäller utsidans målning är det mycket viktigt att det är en kompetent målare som klarar ådringsmålning. Det skall vara färgkod S 3010-G90Y enligt NCS systemet. För ådringsmålningen skall Beckers Oljefärg brytas. Vitt, elfenbenssvart,obränd umbra,cyprisk umbra. Inget annat kan godkännas eftersom vi inte långsiktigt vill ha ett lapptäcke av nyanser. Notera att styrelsen skall informeras innan byte sker. Som komplement till ovanstående kan adderas att föreningen samordnat en upphandling med Säker Bostad där ett antal medlemmar kommer att installera säkerhetsdörrar mitten av 2019. De som önskar kan ansluta till denna upphandling och skall då kontakta Robin Syren 070-7985523. Namnskyltar till säkerhetsdörr ombesörjes av föreningen baserat på speciella förhållanden avseende brevlådans placering.

 

Telefonlista
Kontakta styrelsen för att få en uppdaterad telefonlista.

Trädgården
Föreningen har en vacker innergård  för vår gemensamma trivsel och glädje. För vattning och skötsel av trädgården under sommaren sitter vid fastighetens entré en jourlista där man antecknar sig för att hjälpa till.

Föreningen har en trädgårdskommitté.

Trädgården kan bokas på en särskild lista utanför tvättstugan. Detta behöver enbart göras i de fall man avser ordna någon större fest, student , högtidsdag eller då behov finns att använda hela trädgården. I övriga fall är tanken att samtliga boende kan samsas om de olika sittgrupperna för  respektive sällskap.

Tvättstuga
Tvättstugan med två tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och mangel ligger i källaren. Bokningstavla sitter utanför tvättstugan.

Tvättstugan får användas måndag-fredag kl 7-22 och lördag-söndag kl 9-22.

När du använt tvättstugan skall Du förstås städa efter Dig. Se ordningsregler som finns uppsatta i källaren!

Underhåll
Föreningen ansvarar för fastighetens yttre och inre underhåll medan Du själv ansvarar för inre underhållet av Din lägenhet. Detta gäller bland annat fönster, som alltså endast på utsidan underhålls av föreningen (§10-11).

Om Du eller Dina hantverkare skräpat ner, orsakat skador eller onormalt slitage i trapphus, entréer eller hiss är det Ditt ansvar att städning och ev. återställning sker.

Uppsägning
Uppsägning av bostadsrättsinnehavare (§20-23) kan enligt bostadsrättslagen och stadgarna beslutas av styrelsen om bostadsrättsinnehavaren inte följer föreningens stadgar och föreskrifter eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter, alltså även sådana som går utöver hans åligganden enligt lag.

Medlem som upphört att vara bostadsrättsinnehavare skall anses ha utträtt ur föreningen.

Vatten
Huvudkranen för vattentillförsel finns i källarutrymmet som nås via den fyrkantiga och gallerförsedda luckan till vänster om garageportarna. Huvudnyckeln passar till hänglåsen.

Överlåtelse
Förvärvare av bostadsrätt ska ansöka om medlemskap i bostadsrättföreningen. (§5)
Tillträde till lägenheten får ske först när förvärvaren har godkänts som ny medlem i föreningen (§7)