Brf Näktergalen 27

Från A till Ö

Airbnb och liknande siter
Uthyrning av bostadsrätt i föreningen via Airbnb eller liknande siter är INTE tillåtet. Beslutet baseras dels på domar som har konstaterat att detta inte är en andrahandsuthyrning utan har mer karaktären av hotellverksamhet. De krav som gäller för detta går av naturliga skäl inte att applicera i dessa fall varför det strider mot bostadsrättslagen. Branschorganisationer som HSB, Bostadsrätterna och Fastighetsägarna rekommenderar också starkt att ej tillåta denna form av boende. Då föreningen helt tappar kontrollen över vilka som bor i huset, vilket innebär osäkerhet och bristande skydd för övriga boenden. Vidare har hyresnämnden fastställt att ekonomisk vinst inte är skäl att hyra ut samt att man inte kommer att pröva denna typ av ärenden. Avslutningsvis slår man fast att otillåten uthyrning utgör grund för att innehavaren får sin bostadsrätt förverkad.

Allmänna utrymmen
Inga privata ägodelar får placeras i allmänna utrymmen.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning kan bara ske med föreningens tillstånd. Frågan behandlas i stadgarna §14 med förtydliganden och kompletterande information i en policy som finns att läsa under länkingången Andrahandsuthyrning i menyn.

Anslagstavlor
I entrén och utanför tvättstugan finns anslagstavlor. Titta efter då och då – där kan finnas viktiga meddelanden om föreningsstämma eller andra sammankomster.

Balkonger
För balkongerna gäller särskilda skötselinstruktioner från leverantören. Viktigt att dessa åtföljs för att den 5-åriga garanti som föreningen har sedan installationen av nya balkonger år 2019 ska gälla. Vidare har föreningen också krav på skötsel och tillsyn: För full information läs mer här.

Barnvagnar
Parkering av barnvagnar sker vid behov nere i fastighetens cykelgarage på för ändamålet avsedd plats.

Bastu
Tider för bastu reserveras på bokningslistan mittemot tvättstugan. När du lämnar bastun ska den givetvis vara städad och golven avtorkade. Bastun är öppen för samtliga medlemmar och deras familjer.

Bergvärme
Fastigheten har uppvärmning med egeninstallerad bergvärme. För service ansvarar Edekyl. Föreningens kontaktperson heter Håkan Käll och nås på tel. 070-309 63 65. Vid fel på värmen andra tider på dygnet än vardagar kl. 09.00-16.00 ringer man Edekyls journummer tel. 08-647 84 20. Det är dyrt att anlita jourfirma. Försök först att avhjälpa felet själv eller med hjälp av någon granne. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen.

Brandlarm
Varje lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare och brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten och skall inte tas med vid flytt. Allmän information om hur man kan skydda sitt hem mot bränder finns hos Räddningsverket, www.raddningsverket.se

Bredband
Föreningen har ett eget fastighetsnät för bredband med internetuppkoppling som levereras av Ownit AB. Nedladdningshastigheten är 1 GBit/sek och ingår i föreningsavgiften.

Cyklar
Läs vår policy för cykelförvaring.

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltningen sköts av NABO, som även tillhandahåller en digital kundportal för nedladdning av avier. Kundportalen nås med inloggning via BankID på den här addressen: portal.nabo.se/kundportal/login

Elmätare, El
Varje medlem svarar för sina elkostnader i respektive lägenhet. Mätare, en för varje lägenhet, finns i källaren. Avläsning sker elektroniskt av Fortum. Lägenheternas huvudsäkringar finns i det stora säkringsskåpet till höger i kontoret nere i källaren. Mätare och huvudsäkringar har samma nummer som elskåpet i lägenheten.

Entréer
Entréerna och trapphus är inte uppställningsplatser utan ska hållas fria, inte minst med hänsyn till brandsäkerheten. Observera också att städningen försvåras om entréerna belamras med privata föremål.

Fastighetsskötsel
När det kommer till den tekniska förvaltningen tillämpar föreningen s.k. egenförvaltning. Det innebär att medlemmarna solidariskt delar på den löpande skötseln av fastighetens allmänna utrymmen. Detta med undantag för städningen av fastighetens entré och trapphus som ombesörjas av en extern städfirma.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma (§35) hålls vanligen i maj månad. Då framläggs årsredovisningen (räkenskapsår = kalenderår). Extra föreningsstämma kan också hållas (§38). Kallelse till stämman sker enligt stadgarna genom information på hemsidan senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Varje medlem har en röst vid stämman. Om flera medlemmar gemensamt äger bostaden har de tillsammans endast en röst. Man kan rösta genom ombud (§42). Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast under mars månad (§37).

Förråd
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Vid avflyttning ansvarar du för att förrådet töms och städas. Vindsförrådet ska vara skyltat med namn på aktuell lägenhetsinnehavare. Dörrarna till såväl vinden som till varje förråd måste låsas. Hänglås skaffar du själv. Föreningens försäkring gäller inte för värdefullt gods som förvaras i något av fastighetens förråd.

Försäkring
Föreningen har en fastighetsförsäkring i Brandkontoret som gäller husets gemensamma delar. Den innefattar även bekämpning av ohyra. Försäkringsnumret är 55823. Alla medlemmar ska givetvis ha en egen hemförsäkring. Kontrollera att din försäkring omfattar bostadsrättstillägg.

Gästrum
Tider för gästrum och lån av sängar reserveras på bokningslistan. När du lämnar gästrummet ska det givetvis vara städat.

Hiss
För hissen har föreningen ett serviceavtal med Hissen AB. Felanmälan sker till tel. 08-618 48 48. Överlasta inte hissen och städa efter dig om du eller någon du har anlitat har skräpat ner i och omkring hissen vid användning. Sätt upp skydd i hissen när du flyttar eller använder den för att transportera möbler, skrymmande maskiner eller andra föremål som kan skada hissen. Släng inte skräp i hisstrumman! Se till att dörrar och grindar stängs ordentligt efter användandet.

Husdjur
Ägare av hundar och katter ska respektera att trädgården inte är rätt plats för husdjuren att uträtta sina behov.

Inpasseringsystem
Varje medlem har tilldelats ett antal entrébrickor som ger tillträde till fastigheten. Vid behov av extra entrébricka, spärr av borttappad entrébricka eller ändring av namn och/eller mobilnummer i porttelefonens kontaktlista, kontakta styrelsen. Kostnaden för en ny entrébricka är 130 kr, ändringar i porttelefonens kontaktlista 130 kr per ändring och betalas av berörd medlem i samband med nästkommande avgiftsavisering. Till kostnaden tillkommer en administrativ kostnad (f.n. 69 kr). Spärr görs gratis. Utlämning av ny entrébricka sker via styrelsemedlem. Vid flytt från fastigheten ska entrébrickor återlämnas till styrelsen för omprogrammering och återanvändning. Inpassering för gäster och tillfälliga besökare görs genom att söka efternamn för boende i porttelefonens kontaktlista. Alternativt om besökaren har ditt mobilnummer kan hen istället trycka B på portläsaren, följt av mobilnumret. Uppringning sker till det mobilnummer som finns registrerat på efternamnet. Portöppning sker genom att svara i din mobiltelefon, kontrollera vem som söker inpassering och vid godkännande trycka 5 på knappsatsen för att släppa in. Öppna inte för obehöriga utan förvissa dig om att den som vill in också har ett ”legitimt” ärende i huset.

Kabel-TV
Föreningen är ansluten till ComHem Kabel-TV nät. Kundservice och felavhjälpning erbjuds alla dagar kl. 08.00–23.00. Felanmälan ska ske vardagar kl. 09.00-16.00 på tel. 020-91 00 89.

Kontaktpersoner
Se information under länkingången Kontakt till vänster i menyn för mer information om ansvarsfördelning i föreningsarbetet och fastighetsskötseln. Informationen finns även tillgänglig på fastighetens anslagstavlor.

Kyl och frys
Nere i kontoret i källaren finns en kombinerad kyl och frys för tillfälligt behov, t.ex. i samband med tillställningar ute på gården. Här finns även en portabel kyltunna tillgänglig för att kyla drycker. Den står sommartid parkerad utomhus intill porten ut mot gården. Kom ihåg att hålla rent efter dig och rensa överbliven mat och dryck. Kvarlämnat utan namnmärkning slängs!

Markiser
Markiser beställs vid behov från Markis & Gallerhuset Stockholm AB, Fräsarvägen 6, 142 50 Skogås tel. 08-771 09 09. Föreningens kontakt är Tony Blomqvist, tony@axaindustri.se. Obs! Markiser får inte synbart avvika i färg och/eller utförande från befintliga markiser.

Namnskyltar
I entrén finns en tavla med namn på boende i fastigheten. Meddela styrelsen vid ägarbyte. Namnskylt på entrédörr till lägenhet ska vara utförd i mässing och harmonisera med befintliga namnskyltar. Varför beställning av ny namnskylt bör ske via Skyltdax, som vet hur föreningens design ser ut och vilken grafiskt stil som gäller. Detta är särskilt viktigt när det gäller namnskylt till en säkerhetsdörr, som ska placeras i höjd med originaldörrens brevlådeinkast. Se Säkerhetsdörrar för mer information.

Ohyra
Föreningen har ett avtal med Anticimex om bekämpning av ohyra (ingår i föreningens fastighetsförsäkring). Det innebär att du kan kontakta Anticimex direkt om du upptäcker småkryp i lägenheten, tel. 08-517 634 00. Ange då föreningens försäkringsnummer 55823 hos Brandkontoret.

Ombyggnation och Renoveringar
Se information under länkingången Ombyggnationer till vänster i menyn.

Oväsen/Fest
Visa omdöme och hänsyn. Maskiner som orsaker buller (disk- eller tvättmaskin, torktumlare, bubbelbadkar o.s.v) får inte användas före kl. 07.00 eller efter kl. 22.00. Från kl. 23.00 ska det vara helt tyst i huset. Fest med hög musikvolym eller andra störande ljud får förekomma i rimlig omfattning och ska annonseras i trapphuset i god tid innan.

Portkod
Se Inpasseringssystem.

Sophantering
Hushållssopor ska källsorteras enligt anvisningar på plats nere i cykelgaraget. Grovsopor, t.ex. möbler, kastruller, stekpannor, kemikalier och elektriskt avfall, lämnas utan kostnad till återvinningscentralen i Bromma. Sök på nätet för öppettider och vägbeskrivning.

Stadgar
Föreningens stadgar är antagna vid föreningsstämmor under 2017

Styrelse
Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter med inga eller högst två suppleanter (§27). Styrelseledamöter väljs av föreningen vid ordinarie stämma. Styrelsens sammansättning framgår av senaste årsredovisning.

Städning
Entréerna, trapphusen samt de gemensamma utrymmena städas en gång per vecka. Var och en bör dock hjälpa till mellan städningarna att hålla snyggt i trapphus och entréer, som inte får belamras med egna tillhörigheter. Föreningens städutrustning förvaras i en vit garderob i källargången runt hörnet om tvättstugan.

Säkerhetsdörrar
Föreningen har tidigare upphandlat säkerhetsdörrar från Säker Bostad, som som vet hur dörren ska utformas för att följa föreningens riktlinjer för placering av brevlådeinkast, dörröga och övriga krav på utseende såsom ådringsmålning, handtag, ringklocka och dörrlås. Kontakta föreningens kontaktperson Robin Syren vid Säker Bostad för närmare information, tel. 070-7985523. När det gäller utförande är det mycket viktigt att anlita en målare med kompetens för ådringsmålning. Då utsidan måste vara identisk i varje detalj med originaldörren. Insidan får däremot utformas fritt enligt bostadsrättsinnehavarens önskemål. Som bas för utsidan ska vara färgkod S 3010-G90Y enligt NCS systemet användas. För själva ådringsmålningen ska Beckers oljefärg brytas i vitt, elfenbenssvart, obränd umbra och cyprisk umbra. Inget annat kan godkännas eftersom vi långsiktigt inte vill ha ett lapptäcke av olika dörrnyanser i fastighetens trapphus. Observera att mått och placering av brevinkast för säkerhetsdörr skiljer sig från fastighetens originaldörrar för att följa Postnords riktlinjer för höjd på brevinkast. Namnskylt placeras istället i höjd med orginaldörrens brevinkast och beställs via Skyltdax, som vet hur föreningens design ser ut och vilken grafiskt stil som gäller. Det bör påpekas risk för att putsskador kan uppstå i väggens anslutning till dörrkarmen vid installation av säkerhetsdörr, vilket har uppmärksammats vid tidigare dörrbyten i fastigheten. Av den anledningen råder ett totalansvar för den som installerar en säkerhetsdörr att åtgärda eventuella putsskador som kan uppstå i anslutning till installationen. Totalansvar gäller även för åtgärd av putsskador som kan tänkas uppstå i ett senare skede, p.g.a. vibrationer i väggen vid stängning då en säkerhetsdörr väger 90-140 kg. Notera att styrelsen ska informeras innan dörrbyte sker.

Trädgården
Föreningen har en vacker trädgård som sköts i egen regi koordinerat av en trädgårdsgrupp. Som boende i huset bidrar du i trädgårdsskötseln med vattning, gräsklippning och bortforsling av trädgårdsavfall. Under högsäsong (juni-augusti) förväntas samtliga icke rörelsehindrade boende i huset att bidra i trädgårdsarbetet under minst en vecka. Anmälan sker via en lista som sätts upp på dörren ner till källaren, mittemot utgången till trädgården, i början av trädgårdssäsongen. Trädgården kan vid behov bokas för privat tillställning av boende i huset, för detta finns en bokningslista uppsatt på anslagstavlan mittemot tvättstugan nere i källaren.

Tvättstuga
I källaren finns en tvättstuga med två tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och mangel. Bokningslista finns uppsatt på anslagstavlan utanför tvättstugan. Tvättstugan får användas måndag-fredag kl. 07.00-22.00 och lördag-söndag kl. 09.00-22.00.

Underhåll
Föreningen ansvarar för fastighetens yttre och inre underhåll. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för det inre underhållet av din lägenhet. Detta gäller bland annat fönster, där endast utsidan underhålls av föreningen (§10-11). Läs mer om föreningens policy för ombyggnation/renovering under länkingången Ombyggnation till vänster i menyn.

Uppsägning
Uppsägning av bostadsrättsinnehavare (§20-23) kan enligt bostadsrättslagen och stadgarna beslutas av styrelsen om bostadsrättsinnehavaren inte följer föreningens stadgar och föreskrifter, eller på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter. Alltså även sådana som går utöver dennes åligganden enligt lag. Medlem som har upphört att vara bostadsrättsinnehavare ska anses ha utträtt ur föreningen.

Vatten
Huvudkranen för vattentillförsel finns i källarutrymmet, som nås via den fyrkantiga och gallerförsedda luckan till vänster om garageportarna. Huvudnyckeln passar till hänglåsen.

Överlåtelse
Förvärvare av bostadsrätt ska ansöka om medlemskap i bostadsrättföreningen. (§5) Tillträde till lägenheten får ske först när förvärvaren har godkänts som ny medlem i föreningen (§7).