Brf Näktergalen 27

Ombyggnad

Allmänt om ombyggnad av lägenhet

De regler som gäller baseras på bostadsrättslagen samt föreningens stadgar.  I de fall ombyggnad avser ingrepp i befintlig infrastruktur, bärande väggar eller annan väsentlig förändring krävs tillstånd av styrelsen. Detta innebär att tillstånd skall sökas innan begärd ombyggnad påbörjas samt att dokumentation bifogas ansökan. Styrelsen är skyldig att skriftligen besvara ansökan samt skyndsamt behandla denna. Muntliga överenskommelser skall ej förekomma och gäller således inte.

Ansvarsfrågor

Det löpande underhållsansvaret kan rent generellt sammanfattas med att lägenhetsinnehavaren svarar för det inre underhållet medan föreningen svarar för det yttre. Undantag från denna regel är de fasta installationer som utgör infrastruktur såsom el, vatten , avlopp och ventilation och som är gemensamma för flera lägenheter. Reglering av detta framgår av bostadsrättslagens 7 kap § 2,§ 4 och § 12 samt föreningens stadgar.

I de fall ombyggnad sker, skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt. Speciellt viktigt är detta då  VVS arbeten berörs. För att säkerställa detta skall de särskilda branschregler som är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven enligt Boverket gälla för sådan ombyggnad. Se närmre under www.bkr.se.  Vidare ställer föreningen som krav att anlitad entreprenör är certifierad. Se närmre under www.sakervatten.
Vattenskador utgör försäkringsbolagens största kostnad och uppgår till cirka 5 miljarder per år vilket har medfört ökade krav på professionella hantverk och att allt är utfört enligt gällande bestämmelser för att skadereglering skall ske enligt försäkringsavtalet. Detta innebär att dokumentation och certifiering  på denna typ av arbete krävs för att styrelsen skall godkänna ansökan förutom den övriga lämplighetsprövningen.
Viktiga frågor är även el och ventilation och den speciella problematik som kan bli aktuell i dessa avseenden.
Var noga med dessa frågor eftersom ersättningsfrågorna vid skada kan bli direkt beroende av detta.

 Hemförsäkringen måste också vara  kompletterad med bostadsrättstillägget. 

I övrigt om det finns frågor om ansvar och förvaltning vänd dig till styrelsen.