Brf Näktergalen 27

Status varmvatten

Föreningen har under våren haft återkommande problem med varmvattnet, från utslagna cirkulationspumpar, en hel vecka bortkopplat varmvatten till nu med bortkopplad elpatron och cirkulationspump. En trolig eller bidragande orsak till problemen är att varmvattnet som cirkulerar i ledningarna kyls av kraftigt någonstans i systemet genom inblandning av kallvatten.  Styrelsen har tillsammans med Håkan Jonforsen och Edekyl gjort en bedömning och analys att det troligen någon stans i fastigheten måste finnas en defekt armatur, troligen en termostat blandare. Detta problem har vi egentligen haft över en längre tid.

I fastigheten har vi 4 vertikala stammar till våra 22 lägenheter, och det måste letas och avklaras var felet finns.

Som ni förstår är det en mycket besvärlig uppgift att hitta detta fel. Planen nu är att under slutet av augusti 2024, med hjälp av sakkunnig, i källaren/bottenvåningen och mäta vattentemperaturen i varmvatten returledningarna i de 4 stammarna. Efter detta kan man sannolikt bedöma i vilken stam och lägenhet felet ligger och i så fall åtgärda detta.  

Tyvärr måste vi då fram till denna period leva med att det tar tid att få fram varmvattnet till våra lägenheter, speciellt på morgonen.

Styrelsen i Näktergalen 27

Fler behöver hjälpa till att vattna och klippa gräs

Vi har nu haft en riktig sommarvärme i snart två veckor och det växer så att det knakar i trädgården. Åtminstone om det vattnas regelbundet, så att växterna inte torkar ut och dör. Gräsmattorna tål lite mer torka, men med hyfsat nysådda gräsfrön behöver även dessa vattnas emellanåt nu när det är så torrt och varmt. Under helgen som just har passerat planterades krukorna längs med muren och i rabatterna har det på sina ställen planterats ersättningsväxter för de som har dött sedan förra säsongen (krävs varje år). Det är nu väldigt vackert i vår trädgård, men tyvärr är det hyfsat få som hittills har skrivit upp sig på trädgårdslistan för vattning och gräsklippning. Det känns väldigt trist och jag hoppas att fler ställer upp med den förhållandevis lilla insats som vi behöver från övriga boende i huset. Som boende i huset utan fysiska besvär förväntas man att ställa upp och ansvara för en trädgårdsvecka under högsäsong (juni-augusti). En trädgårdsvecka innebär att man under en given vecka klipper gräset vid ett tillfälle och vattnar igenom hela trädgården 1-3 gånger beroende på väderlek. Just nu är veckorna 23 och 28-34 obokade på trädgårdslistan. Vår trädgård behöver dig!

Stockholm 2024-05-27
Trädgårdsansvarig Linda Jacobsson

Varmvatten

Varmvattnet har sista dagarna strulat igen, och vi måste tyvärr byta elpatron för att åtgärda problemet. Edekyl kommer imorgon (17 maj) 09:00 och byter patron, då kopplas vattnet och varmvattnet bort en kortare period.

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 Lördagen den 18 maj 2024 kl. 10.00

Bäste medlem,

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas på plats i vår fastighet på Rådmansgatan 11. Om vädret tillåter hålls stämman ute i vår trädgård, i annat fall nere i gästrummet i källaren. Dagordning och bilagor enligt nedan.

Efter ordinarie föreningsstämma följer ett informationsmöte med fokus på den löpande förvaltningen av föreningens fastighet.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält enligt stadgarna 24§
 18. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

 • Punkt 13 Styrelseledamöter ersätts under verksamhetsåret med restaurangbesök, tillsammans med närstående, till ett maxbelopp om 6000 SEK.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ordinarie ledamöter, ingen suppleant, enligt följande:
 • Ledamöter
  • Paul Holmgren (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Tord Gonner  (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Svend Amland (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Birgit Gralde (nyval 2 år)
  • Jeremy Bost (nyval 2 år)
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, med omval av Martin Hedlund från Maneki Revision AB.
 • Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Jamila Elouali  med Adam Perski som sammankallande.
 • Punkt 17 Inga ärenden föranmälda för beslut.

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 17 maj 2024 kl. 17.00.

Bilaga:

Stockholm den 4 maj 2022
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Hissen

Vi har under sista veckorna haft återkommande problem med våran hiss, och styrelsen vill därför påminna alla medlemmarna och speciellt de nyinflyttade att fokusera på rätt hanteringen av hissen.

Kom ihåg att vår hiss är avsedd för personaltransport och inte ska överlastas med material, tunga verktyg eller möbler. Det är medlemmarnas plikt att informera sina hantverkare och andra som vistas i fastigheten om de restriktioner som finns för användningen av hissen.

Den senaste tiden har ofta en av dörrarna lämnats öppen, och då blir hissen stående på den våningen. Se till att besökare och bud stänger dörrar och grindar korrekt efter sig. Tänk på att vara rädd om vår fastighet och föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reperationer betalas av alla medlemmar gemensamt.

Styrelsen