Brf Näktergalen 27

Kallelse till extrastämma i Brf Näktergalen 27, Lördagen den 23 mars 2024 kl. 10.00

Plats: Rådmansgatan 11, Gästrummet i källaren

Bäste medlem,
Med anledning av den begäran som inkom den 19 februari framförd av fyra medlemmar, med
uppmaning till styrelsen om att kalla till extrastämma för beslut om att avsätta styrelse och
valberedning, kommer här kallelsen. Se nedan dagordning och länkade bilagor.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om att avsätta styrelsen
 9. Beslut om ny styrelse
 10. Beslut om att avsätta valberedningen
 11. Beslut om ny valberedning
 12. Stämmans avslutande

Bilagor

För de medlemmar som önskar pappersutskrifter av alla bilagor, kontakta styrelsen via
info@naktergalen27.se senast den 16 mars.

Rekommendation till beslut

Punkt 8 Beslut om att avsätta styrelsen
Avslås. Styrelsen yrkar på att tidigare stämmobeslut för sammansättning av styrelsen kvarstår.

Punkt 9 Beslut om ny styrelse
Hänskjuts. Styrelsen yrkar på att val av tillkommande styrelseledamöter sker vid ordinarie föreningsstämma i maj.

Punkt 10 Beslut om att avsätta valberedningen
Avslås. Styrelsen yrkar på att tidigare stämmobeslut för sammansättning av valberedningen kvarstår.

Punkt 11 Beslut om ny valberedning
Hänskjuts. Styrelsen yrkar på att beslut om sammansättning av valberedning sker vid ordinarie föreningsstämma i maj.

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via
info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 22
mars 2024 kl. 10.00.

Stockholm den 29 februari 2024
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Höjning av månadsavgiften från och med 1 mars 2024

Styrelsen har, på grund av kostnadsökningar, beslutat om en höjning av månadsavgiften för bostad med 15% från och med 1 mars 2024. Avisering gäller för inbetalning i februari 2024.

Styrelsen ser kontinuerligt över alla möjligheter att hålla nere utgifterna i vår föreningen. Där föreningens i grunden goda ekonomi, baseras på löpande arbetsinsatser från medlemmar vid sidan av styrelsearbetet. (Se bilaga för aktuell fördelning av arbetsuppgifter.) Genom detta har vår förening kunnat ha en återhållsam inställning till inköp av externa tjänster. Trots detta räcker inte vår nuvarande avgiftsnivå till för att täcka föreningens utgifter. Och vi står dessutom inför flera kostsamma underhållsåtgärder, i linje med föreningens underhållsplan. 

Styrelsen jobbar just nu aktivt med att se över olika poster i budgeten för ett bättre resultat 2024. Här ingår bl.a. intäkter från den nu aktuella avgiftshöjningen och en översyn av föreningens underhållsplan för i närtid beräknade kostnader. I och med detta kan styrelsen i dagsläget inte utesluta ytterligare avgiftshöjning under innevarande år. Styrelsen återkommer med redovisning av utfall 2023 och budget för 2024 när dessa sammanställts.

Stockholm den 3 februari
Med vänlig hälsning /Styrelsen

Soprummet

Skärpning medlemmar!

Så här ser vårt soprum ut denna helg, inte alls bra. Vi ber alla medlemmarna skärpa sig och se till att vi håller ordning och reda i soprummet. Vi påminner om att vi har en hyresgäst innanför soprummet, och att vi därför måste kunna lita på att vi alla följer föreningens ordningsregler.

 1. Kartonger; ska avlägsnas för tape och vikas ihop så att de går ner i kärlet. Är kärlet fullt ska kartonger lämnas på sorterstationen vid Jarlaplan.
 2. Matsopor; påsarna ska inte var överfyllda, och ska förslutas ordentligt.
 3. Ofärgat och färgat glas; töms för vätskor och vinskvättar.
 4. Hantverkarna; so m arbetar i fastigheten ska ta med sig sitt eget emballage och avfall.

Hälsning Styrelsen och Birgit Gralde

Informationsbrev

Brf Näktergalen 27

Informationsbrev till medlemmarna

Lägesrapport:

I tider med oroligheter och bekymmer för konflikter, inflation, elpriser och räntor, är även  vi, en i grunden solid bostadsrättsförening, påverkad av de rådande förhållanden. Den dagliga administrationen och driften av vår förening rullar på enligt plan, och styrelsen bevakar de utmaningar som finns och åtgärder som behövs framför oss. Vi har vår del av utmaningar som både ökade räntor, el-kostnader, underhåll och övriga driftskostnader. 

Styrelsen fortsätter bevakning av kostnads- och budgetläge för 2024 och kommer i tiden framöver besluta om nuvarande avgiftsnivå reflekterar behovet för en hållbar finansieringen av föreningen.  

Den största frågan är såklart vad föreningen har för skulder och hur vi amorterar våra lån, vilken påverkning den höga räntenivån har på föreningens ekonomi, vilka underhållsbehov vi vet om och som kan planeras, och sen till slut det man idag inte vet om av kommande överraskningar i en gammal fastighet. 

Styrelsen arbetar dock för att ligga lågt med kostnader de kommande 2-3 åren, och enbart satsa på löpande underhåll och begränsa nya investeringar. 

Nya medlemmar:

Under 2023 har föreningen fem nya medlemmar att välkomna:

Annika och Karl Magnusson lägenhet 1402 tillträde juni 2023

Jeremy Bost lägenhet 1203 tillträde juli 2023

Pärham Riahi lägenhet 1303 tillträde augusti 2023

Elsa Groth lägenhet 1302 tillträde december 2023

Gisela Gardelius lägenhet 1501 tillträde december 2023

Skönhetsrådet: Under årsstämman, maj 2023, kom förslaget från Valberedningen att upprätta ett Skönhets- och Trivselråd i föreningen; föreningen valde Birgit Gralde till att ta hand som detta råd. Första utmaningen var att planera och genomföra septembers vällyckade 100 årsfirande av fastigheten. Vidare arbeten som är under planering är en framtida uppgradering av vårt gästrum i källaren. För 2024 planeras att återuppta den traditionella vår- och höststädningen, med ett delat syfte att föreningens medlemmar möts för social samverkan och genomför ett lättare vår/höst underhåll av fastigheten.

Advent och Juletid:

Som föregående år kommer vi även i år att julpynta trädgården och entre från och med den första adventshelgen.

Styrelsen önskar föreningens alla medlemmar samt hyresgäst en trevlig första adventshelg! 

Hälsningar 

Svend Amland och styrelsen

Installation av solceller

Styrelsen har i enlighet med stämmobeslutet utvärderat möjligheten och lönsamheten att låta installera solceller på vårt tak in mot gården.  Generellt gäller att stora sammanhängande takytor fri från skuggning lämpar sig för en solcellsanläggning. Vårt tak är inte optimalt avseende detta och inte heller dess orientering men vårt sydostläge skulle fungera. 

Den uppskattade totalkostnaden för solcellsanläggningen inkl. moms, installation, driftsättning är estimerat till drygt 350 000 kr. Totalkostnaden för anläggning är uppskattad utifrån en projekteringsmodell framtagen i samråd med branschaktörer.

Kalkylen förutsätter en årlig genomsnittlig inflation på 2% (klart lägre än aktuell nivå). Återbetalningstiden beräknas till ca 9 år d.v.s. antal år till de totala intäkterna och besparingarna överskrider utgifterna för anläggningen. Installation av en solcellsanläggning innebär ett tidigareläggande av underhållsåtgärder för vårt plåttak. Troligtvis skulle anläggningen även kräva ökad storlek på vår huvudsäkring vilket är kostsamt. Kalkylen tar inte hänsyn till det flera inom branschen rekommenderar nämligen en investering i IMD, Individuell mätning debitering, vilket är en kostnad på cirka 4 000 kr per lägenhet plus en årlig förvaltnings- och administrationskostnad på uppskattningsvis 15 000kr/år. Denna kalkyl tar inte heller hänsyn till att panelerna kräver högst sannolikt att de utföras som röda för att harmoniera med vårt röda tak. Röda paneler har två negativa effekter dels sämre effektivitet dels kostar de betydligt mer än de svarta panelerna.

Vår fastighet har den näst högsta klassificeringen vad gäller kulturminnesvärde och som sådan så krävs bygglov för en solcellsinstallation. Utifrån kontakt med bl.a. myndighet så är sannolikheten hög att vi nekas bygglov.

Baserat på framförallt den ekonomiska kalkylen men även utifrån svårigheten att få till ett bygglov har styrelsen kommit fram till bedömningen att solceller i dagsläget inte är aktuellt. 

Stockholm 2023-10-27

Vänliga hösthälsningar
Styrelsen/Paul