Brf Näktergalen 27

Varmvatten

Varmvattnet har sista dagarna strulat igen, och vi måste tyvärr byta elpatron för att åtgärda problemet. Edekyl kommer imorgon (17 maj) 09:00 och byter patron, då kopplas vattnet och varmvattnet bort en kortare period.

Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 Lördagen den 18 maj 2024 kl. 10.00

Bäste medlem,

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas på plats i vår fastighet på Rådmansgatan 11. Om vädret tillåter hålls stämman ute i vår trädgård, i annat fall nere i gästrummet i källaren. Dagordning och bilagor enligt nedan.

Efter ordinarie föreningsstämma följer ett informationsmöte med fokus på den löpande förvaltningen av föreningens fastighet.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält enligt stadgarna 24§
 18. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

 • Punkt 13 Styrelseledamöter ersätts under verksamhetsåret med restaurangbesök, tillsammans med närstående, till ett maxbelopp om 6000 SEK.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ordinarie ledamöter, ingen suppleant, enligt följande:
 • Ledamöter
  • Paul Holmgren (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Tord Gonner  (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Svend Amland (kvarstår till årsstämman 2025)
  • Birgit Gralde (nyval 2 år)
  • Jeremy Bost (nyval 2 år)
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, med omval av Martin Hedlund från Maneki Revision AB.
 • Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Jamila Elouali  med Adam Perski som sammankallande.
 • Punkt 17 Inga ärenden föranmälda för beslut.

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 17 maj 2024 kl. 17.00.

Bilaga:

Stockholm den 4 maj 2022
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Hissen

Vi har under sista veckorna haft återkommande problem med våran hiss, och styrelsen vill därför påminna alla medlemmarna och speciellt de nyinflyttade att fokusera på rätt hanteringen av hissen.

Kom ihåg att vår hiss är avsedd för personaltransport och inte ska överlastas med material, tunga verktyg eller möbler. Det är medlemmarnas plikt att informera sina hantverkare och andra som vistas i fastigheten om de restriktioner som finns för användningen av hissen.

Den senaste tiden har ofta en av dörrarna lämnats öppen, och då blir hissen stående på den våningen. Se till att besökare och bud stänger dörrar och grindar korrekt efter sig. Tänk på att vara rädd om vår fastighet och föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reperationer betalas av alla medlemmar gemensamt.

Styrelsen

Varmvatten tillbaka i kväll

Edekyl har under eftermiddagen installerat 2 nya cirkulationspumpar och digitalt återställt systemet med bergvärme och varmvatten , det kommer ta lite tid innan varmvattnet når vanliga temperaturer, men under kommande timmar ikväll vill varmvattnet vara tillbaka i hela fastigheten.

Styrelsen

Svend Amland

Inställd extrastämma

Den 19 februari inkom det en skrivelse från fyra (4) medlemmar med ett krav för att upprätta en extra stämma inom föreningen. Extrastämman planerades den 23 mars 2024 med en inbjudan till samtliga medlemmar.

Dessa fyra medlemmar har nu kommit fram till en ny insikt och dragit tillbaka kravet på extra stämma och i och med det är extrastämman inställd.

Det är olyckligt att man som medlem begär extrastämma utan vägande skäl och insikt. Ett förarbete runt en extrastämma ger extra jobb för styrelsen som man hade kunnat läggas på annat. 

Kravet hade sitt ursprung från den avgiftshöjning på 15% som genomfördes den 1 mars och synpunkter på styrelsens ekonomistyrning samt en uppfattning om interna stridigheter inom styrelsen. Styrelsen har bemött skrivelsen med underlag från föreningens ekonomi som  styrelsen hanterar. Underlaget skickades samtidigt med stämmohandlingar med inbjudan.

Styrelsen kvarstår nu oförändrad fram till ordinarie årsstämma i maj, för vilken valberedningen nu har aktiverats. Kallelse kommer att gå ut under april och själva årsstämman är planerad till den 18/5.

Bilagor:

Inställd extrastämma – Gralde

Inställd extrastämma – de Vera

Inställd extrastämma – Jonforsen

Inställd extrastämma – Rosander

Stockholm 2024-03-17
Styrelsen för Brf Näktergalen 27