Brf Näktergalen 27

Stämmoprotokoll samt övrig info

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan. Se  https://naktergalen27.se/stammoprotokoll/

Efter stämman, tillsammans med medlemmar på plats, följde en mer allmän diskussion om en rad olika ämnen som rör förvaltningen av vår gemensamma fastighet. Varav följande kan vara värt att nämna.

Källarlokalen
Som styrelsen informerade om under ett informationsmöte den 28 februari, avser vi i dagsläget inte att gå vidare med det s.k. källarprojektet. Fokus just nu ligger istället på att säkerställa en högre intäkt från uthyrning av lokalen med befintligt ändamål (ref. varulager). För närmare information, se inlägg skrivet den 2/3 på https://naktergalen27.se/nyheter/ med länkar till presentation och inspelning av mötet. Senaste status är att styrelsen har upprättat en ny uppsägning av nuvarande hyresavtal med Award Antik enligt gällande förutsättningar. Samt utformat ett nytt hyresavtal i samverkan med jurist vid föreningens ekonomiska förvaltare Nabo. Samtal pågår med befintlig hyresgäst om formalia kring uppsägningen, samt ett eventuellt intresse för att fortsätta hyra lokalen enligt nya hyresvillkor. Hyresvillkor som främst omfattar en kraftigt uppjusterad hyra, då det har visat sig att föreningen idag har en hyra på lokalen som motsvarar ungefär hälften av marknadshyran för motsvarande objekt på hyresmarknaden i vårt närområde (not. en grundlig marknadsundersökning har genomförts). Det är i sammanhanget värt att nämna att styrelsen har kontakt med en annan intressent i närområdet, som är mycket intresserad av att hyra lokalen till marknadshyra. Vilket skulle innebära att föreningen fördubblar sin intäkt från uthyrning av källarlokalen.

Ventilation
Flera medlemmar har påtalat problem med att matos kommer in i deras lägenheter via fastighetens ventilationskanaler. Problemet har främst påtalats av boende i eller intill det vänstra trapphuset. Med anledning av det har beslut fattats om att tidigarelägga den OVK-besiktning som som normalt ska ske vart sjätte år (det är i år fyra år sedan den senaste OVK-besiktningen). I samband med detta kommer en kontroll av lägenheternas köksfläktar att ske, för att säkerställa korrekt installation av kolfilterfläkt. Man får absolut inte koppla in en köksfläkt med utsug till någon av fastighetens ventilationskanaler! Vi vill samtidigt passa på att påminna om att regelbundet rengöra filtret i köksfläkten. Vilket inte bara ger en mer effektiv sanering av matos, det är även viktigt för brandsäkerheten. Följ den här länken för rengöringstips.

Fastighetens huvudentré
Det kommer att ske en uppfräschning av fastighetens huvudentré. Då vi i början av maj beställde ny matta till trappa och hiss. Men eftersom det handlar om en beställningsvara, med 4-8 veckors leveranstid, kommer det att dröja ytterligare några veckor innan det kommer på plats. Som en förberedelse inför mattbytet har Linda Jacobsson och Gisela Holmgren tillsammans gjort en insats och putsat upp de mässingsstänger som håller mattan i trappan. Och Birgit Gralde har erbjudit sig att undersöka utbud och kostnad för att byta ut den befintliga armaturen till vägg- och taklampor i mässing.

Gästrummet i källaren
Som tidigare påtalats av flera medlemmar behöver även gästrummet i källaren en uppfräschning. Vi har bl.a. en gammal fuktskada på väggen i ena hörnet mot fönstret och den gamla bäddsoffan är enligt uppgift oerhört obekväm att sova i. Ambitionen är att laga och måla om väggarna, samt inreda rummet med två riktiga sängar samt textilier som gör rummet mer inbjudande för övernattande familj och vänner.

Trädgården 
Vår förening har en vacker trädgård som sköts i egen regi koordinerat av en trädgårdsgrupp. Samordnande för trädgårdsgruppen är Linda Jacobsson, som även tar ett stort ansvar för merparten av den löpande trädgårdsskötseln. Som boende i huset bidrar du i trädgårdsskötseln med framförallt vattning och gräsklippning. Men man kan även bidra genom att t.ex. forsla bort trädgårdsavfall, rensa bort ogräs mellan stenplattorna, sopa stenlagda ytor och tvätta av trädgårdsmöblerna vid behov. Som exempel kan nämnas Adam Perski som nyligen tvättade muren mot Danderydsgatan. Och Tord Gonner som har sett till att den krånglande trädgårdsbelysningen nu åter fungerar som den ska. Under högsäsong (juni-augusti) förväntas samtliga medlemmar att bidra i trädgårdsskötseln, då ökade insatser för vattning och gräsklippning krävs. Anmälan sker via en lista som finns uppsatt på dörren ner till källaren, mittemot utgången till trädgården. Om du för närvarande inte befinner dig i huset går det bra att mejla styrelsen på info@naktergalen27.se så skriver vi upp dig på listan*. Följ den här länken för mer information om skötseln av föreningens trädgård.

*Du skriver upp dig på en ledig/tom gulmarkerad vecka (v.24-33). Lyft på plasten och skriv på pappret.

Övriga fastighetsåtgärder

På förslag från Håkan Jonforsen kommer det att upprättas en åtgärdslista för mindre lagnings- och målningsarbeten i fastigheten. Detta i syfte att samordna åtgärdsbehov för en mer kostnadseffektiv hantering. Vi uppmanar därför samtliga medlemmar att uppmärksamma styrelsen på eventuella lagnings- eller målningsbehov som noteras i fastigheten. Ta foton och skicka med en beskrivning till info@naktergalen27.se.

Stockholm den 27 maj 2022
Med vänlig hälsning
Linda, Paul, Henrik, Andreas och Jamila

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 Lördagen den 14 maj 2022 kl. 10.00

Bäste medlem,

Ordinarie föreningsstämma kommer i år att hållas på plats i vår fastighet på Rådmansgatan 11. Om vädret tillåter hålls stämman ute i vår trädgård, i annat fall nere i gästrummet i källaren. Dagordning enligt nedan. Se bilaga för årsredovisning 2021.

För de medlemmar som önskar pappersutskrifter av alla handlingar, kontakta styrelsen via info@naktergalen27.se senast den 11 maj.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält enligt stadgarna 24§
 18. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

 • Punkt 13 Styrelseledamöter ersätts under verksamhetsåret med en middag vardera, tillsammans med respektive, till ett maxbelopp om 6 000 SEK.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ordinarie ledamöter, ingen suppleant, enligt följande:
  • Andreas Kroazie (omval 1 år)
  • Henrik Löfgren (omval 1 år)
  • Jamila Elouali (nyval 1 år)
  • Linda Jacobsson (kvarstår till årsstämman 2023)
  • Paul Holmgren (kvarstår till årsstämman 2023)
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, med omval av Martin Hedlund från Maneki Revision AB (tidigare Deskjockeys Revision AB).
 • Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Tord Gonner med Adam Perski som sammankallande.
 • Punkt 17 Inga ärenden föranmälda för beslut.

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 13 maj 2022 kl. 17.00.

Stockholm den 29 april 2022
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Fastighetsdrift m.m.

Som flera medlemmar har påpekat så kärvar låset till källardörren. Efter att låsspray har applicerats så kan vi se en liten förbättring. Däremot bör man vara uppmärksam på att om man har en nyckelkopia så kan problemet kvarstå. Tricket är i samband med att man vrider om nyckeln lirka tillbaka nyckeln mot sig ett par millimetrar.

Förra veckan genomförde vårt städbolag en fönstertvätt i bägge trapphusen så nu har vi rena och fina fönster till sommaren.

En slamspolning av dagvattenbrunnen kommer att utföras inom kort.

Vi kommer även under våren att inhandla ny matta till entré och hiss.

Till sist vill vi informera om att utemöblerna nu har flyttats ut till innergården inför säsongen. Vi vill även påminna om att en portabel kyltunna finns tillgänglig på innergården som kan nyttjas för kylda drycker.

Med vänlig hälsning

Linda, Paul, Henrik, Andreas
2022-04-26

Policy för andrahandsuthyrning

Styrelsen har utarbetat en policy för andrahandsuthyrning. Detta som ett förtydligande och komplement till de regler som finns att läsa i föreningens stadgar 14§. Du finner policyn för nedladdning här nedan och den finns även att läsa direkt under Boendeinformation -> Andrahandsuthyrning på hemsidan.

Stockholm den 23 mars
Vänliga hälsningar
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Informationsmötet den 28 februari

Hej alla!

Som utlovades vid informationsmötet i måndags så bifogas här nedan presentation och länk till inspelning av mötet.

Om någon har frågor kring exempelvis siffrorna i den ekonomiska genomgången som gjordes eller annat så välkomnas ni att kontakta Paul via info@naktergalen27.se.

Styrelsen rekommenderar att de medlemmar som inte var närvarande vid informationsmötet tar sig tid och tittar/lyssnar på inspelningen av mötet, för närmare information om det beslut styrelsen har fattat avseende källarprojektet och hur vi nu avser att gå vidare. 

Följ denna länk för inspelning av mötet*: Informationsmöte i Brf Näktergalen 27-20220228_190433-Mötesinspelning.mp4

*Observera att du på sidan som visas måste verifiera din identitet med den e-postadress som du tidigare har uppgivit för kommunikation med styrelsen. Om rätt e-postadress har angivits på sidan mejlas videolänken dit. Notera att mejlet med videolänken kan fastna i skräppost-filtret, så kontrollera det ifall du inte får ett mejl i inkorgen.

Stockholm den 2 mars
Med vänlig hälsning
Linda, Paul, Henrik och Andreas