Brf Näktergalen 27

Kallelse till extrastämma i brf Näktergalen 27 måndagen den 25 oktober 2021 kl. 18.00

Med anledning av den motion som inkom den 9 september framförd av Kenneth Gralde, med uppmaning till styrelsen om att kalla till extrastämma för beslut i frågan om källarprojektet, kommer här kallelsen. Dagordning med bifogade handlingar finns nu publicerade för nedladdning på sidan https://naktergalen27.se/stamma/

Eftersom det är en stor och för föreningens ekonomi avgörande fråga som ska avhandlas, vill vi i styrelsen säkerställa att så många som möjligt av våra medlemmar har möjlighet att delta personligen. Av detta skäl har vi även denna gång beslutat att stämman kommer att hållas digitalt. Detta med hänvisning till att vi i snitt har haft 8,5 fler medlemmar närvarande vid våra digitala stämmor, i jämförelse med föreningens fysiska stämmor.

Stockholm 2021-09-23
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Bygglov beviljat

Idag meddelade vår handläggare vid Stadsbyggnadskontoret att vår bygglovsansökan har beviljats efter godkännande av Stadsbyggnadsnämnden. Vi har nu ett bygglov!

Handläggaren uttrycker att han tycker att processen har löpt på bra med snabba återkopplingar på efterfrågade förtydliganden och kompletteringar med väl genomarbetade handlingar.

Vi har vid upprepade tillfällen förklarat för er medlemmar att en bygglovsprocess, mer en regel än ett undantag, innebär återkommande kompletteringar och revideringar innan ett bygglovsärende går vidare till beslut via Stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet bifogas här nedan: ”Beslut om lov med beslutshandlingar.pdf”

I beslutet kan bl.a. läsas hur Stockholm Stadsmuseum bedömer våra lösningar med hänsyn till fastighetens kulturhistoriska värde:

”Utformning
Fastigheten är grönklassificerad enligt stadsmuseets inventering. Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Föreslagen ny sidoport mot gata är väl utformad och bidrar till en god form-, färg-, och materialverkan och återskapar en utformning som är anpassad till dess ursprungliga utförande samtidigt som den tydligt utformas som en sekundär entré till byggnaden.
Föreslagen utformning mot gård med förstoring av två sockelfönster med tillkommande ljusgropar bedöms ha en liten negativ inverkan på byggnadens kulturhistoriska värden då åtgärden utförs på sluten innergård och begränsat till sockelpartiet. Ljusgroparna innebär en marksänkning med stödmurar med en största höjd om 40 cm vilket inte bedöms utgöra ett hinder enligt planens bestämmelser.”

Sammanfattningen av experterna på Stockholm stadsmuseum är: Åtgärderna bedöms utföras varsamt och inte förvanska byggnaden”

Av på årsstämman beslutad budget på 50.000 kr, för framtagande av underlag, så har hittills cirka 13.000 kr upparbetats.

Vi återkommer med mer information i samband med kallelse till extrastämma senare under veckan.

Stockholm 2021-09-20

Linda, Paul, Henrik och Andreas

Påminnelse – fönsterrenovering

Detta är en påminnelse att nu på fredag den 17 september startar upphandlad entreprenör, Fog & fönster, fönsterarbetet. Projektansvarig (ansvarig platschef), Anders Kärrström, kommer hit och gör försyn av respektive lägenhet. Nycklar överlämnas till projektansvarig vid detta mötet. Projektansvarig går igenom med respektive lägenhetsinnehavare eventuella individuella tilläggsarbeten. 

Om ni inte tidigare tagit del av informationen vi skickade ut via hemsidan den 3 september ombeds ni att omedelbart göra det. Vänligen ta del av tidigare bifogad detaljerad beskrivning av arbetets framdrift ”Turordning – fönsterarbete”.

Stockholm den 15 september

Linda, Paul, Henrik och Andreas

Uppmaning om kallelse till extrastämma

Idag den 9 september inkom en motion från Kenneth Gralde, med uppmaning till styrelsen om att kalla till extrastämma för beslut i frågan om källarprojektet. Vilket ett antal medlemmar anges stödja (namn angivna utan underskrifter). Styrelsen bekräftar härmed mottagandet och avser att återkomma med en kallelse inom de närmaste två veckorna.

Stockholm 2021-09-09
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Fönsterrenovering

Vecka 37, fredagen den 17 september, startar upphandlad entreprenör, Fog & fönster, fönsterarbetet och projektansvarig (ansvarig platschef), Anders Kärrström, kommer hit och gör försyn av respektive lägenhet. Nycklar överlämnas till projektansvarig vid detta mötet. Projektansvarig går igenom med respektive lägenhetsinnehavare eventuella individuella tilläggsarbeten. Det egentliga arbetet startar efterföljande måndag, den 20 september, vecka 38. Arbetet börjar med att fönster- och balkongdörrskydd s.k. väderhuvar sätts upp mot gården. Fönster och dörrar demonteras mot gården och transporteras till verkstad. Arbetet mot gården är det som primärt görs och därefter arbetet med fönster- och balkongdörrar mot gatan. Några väderhuvar sätts inte upp mot gatan då detta arbete enbart görs på plats, tvätt och målning. Arbete utförs vardagar mellan 7:00-17:00 och planeras vara avslutat under vecka 43.

För mer detaljerad beskrivning av arbetets framdrift vänligen se bifogat dokument ”Turordning – fönsterarbete”. I dokumentet står bl.a. följande:  

Att tänka på: Vi behöver fri yta cirka 1,5 meter framför fönsterpartierna. Gardiner, rullgardiner, blomkrukor, kablar etc. som är i vägen för att kunna öppna fönstren behöver plockas undan av boende före start, samt att fönstren behöver hållas rensade under perioden som arbetet pågår. Eventuella mattor fram till fönster tas bort av boende.”

Aviseringar
Aviseringslapp kommer att sättas upp under nästkommande vecka på vår anslagstavla i entrén. Lägenhetsspecifik aviseringslista kommer att sättas upp på respektive lägenhets ytterdörr. Låt denna lista sitta kvar på er ytterdörr tills arbetet är helt avslutat och kontrollera med jämna mellanrum om en ny avisering tillkommit. De intervalltider som här angetts är tillträdestider. Om det t.ex. står mellan 07.00-12.00 så kan det hända att dom kommer först vid tolv. Efter tillträdet behöver arbetarna ha tillgång till lägenheten resten av arbetsdagen. 

Tilläggstjänster
Tilläggstjänster erbjuds i enlighet med bifogat dokument ”Tilläggstjänster-2021”.  Dokumentet specificerar de tilläggstjänster som erbjuds med tillhörande priser. Tilläggstjänsterna kan diskuteras med projektansvarig, Anders Kärrström, vid första mötet den 17 september. Önskade tilläggstjänster måste vara Fog&fönster tillhanda senast den 17 september. Ifylld beställningslista lämnas antigen direkt till Anders Kärrström vid ert möte den 17e alternativt mejlas till projektledare, Joakim Jegestad, joakim.jegestad@fogen.se (070-7613240).

Har ni frågor och funderingar så går det bra att ringa eller mejla projektledare, Joakim Jegestad, joakim.jegestad@fogen.se (070-7613240).

Stockholm den 3 september

Linda, Paul, Henrik och Andreas