Brf Näktergalen 27

Resultat från medlemsenkäten

Enkätundersökningen ”Vad tycker medlemmarna om vår förening?” genomfördes under perioden 5-28/2, i syfte att ta reda på hur medlemmarna tycker att föreningen har skötts. Vad som har fungerat bra respektive mindre bra och få in förslag på vad som kan göras bättre.

Från föreningens 37 medlemmar inkom 24 svar. Glädjande var att många också valde att kommentera sina svar med relaterade synpunkter, för vilket vi i styrelsen har sammanställt återkoppling i anslutning till respektive fråga med svar och kommentarer. Se nedan länk för nedladdning av rapporten i pdf-format.

Stockholm 2021-04-19
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Parkering av barnvagnar i garaget

Med anledning av ett ökat åldersspann bland föreningsmedlemmarna, har vi ett behov av att hantera parkering av både cyklar, sparkcyklar, pulkor, barnvagnar och framöver sannolikt även rullatorer. Ett behov som våra begränsade parkeringsutrymmen inte fullt ut kan tillgodose.

Av denna anledning ser vi i styrelsen ett behov av att löpande anpassa gällande riktlinjer för parkering av dessa ”fordon” efter aktuella behov.

Just nu har vi mindre barn boende i huset och medlemmar med barnbarn där behov av en mer tillgänglig barnvagnsparkering efterfrågas. Då det upplevs som både tungt och riskabelt att i förekommande fall ensam hantera både barn, barnvagn och matkassar genom porten, upp för den branta rampen och in genom ett parti glasdörrar, för att nå fram till det avsedda barnvagnsförrådet.

Eftersom det i dagsläget inte finns behov av att hänga barncyklar på avsedd plats nere i garaget, har vi i styrelsen därför beslutat att tills vidare upplåta platsen som barnvagnsparkering. Därför hänvisas i stället de sparkcyklar o.dyl, som just nu finns parkerade vid den aktuella ytan i garaget, till barnvagnsförrådet på bottenplan i det högra trapphuset.

Observera att det inte är tillåtet att parkera barnvagn i trapphusen.

För övrigt kan nämnas att det i dagsläget endast finns en cykelplats ledig i det nya cykelstället (upptill i det högra hörnet). Samtliga cykelplatser är markerade med lägenhetsnummer, men de tidigare vakant-skyltarna sitter tills vidare kvar p.g.a. hårt fastlimmade. Nytt försök till åtgärd för att få bort dessa skyltar inom kort.

Öppningskod till garaget kommer att bytas under våren. Vi återkommer om det när det blir aktuellt.

Stockholm 2021-04-15
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Trädbeskärning på innergården

Med anledning av att representanter från grannföreningarna till – Rådmansgatan 9 och Karlavägen 15 – har hört av sig till oss med synpunkter på att våra träd växer in för långt på deras innergårdar. Har vi nu upphandlat arborist-tjänst, för beskärning av trädkronan till den stora Häggen invid tomtgränsen i sydväst, samt den stora Syrénen invid tomtgränsen i öst. Arbetet kommer att utföras av Stockholm Trädvård (http://stockholmtradvard.se) nu på onsdag med start från kl. 08.00.

Stockholm 2021-04-11
Linda Jacobsson

Skäl till att styrelsen har fattat beslut om att hålla årsstämman 2021 digitalt

Då medlemmar har hört av sig till oss i styrelsen, med önskemål om att förflytta årsstämman till ett fysiskt möte ute i vår gemensamma trädgård. Och då företrädesvis flytta fram datumet till juni månad. Har vi uppmärksammat behovet av en närmare beskrivning, till de skäl som ligger bakom styrelsens beslut om en digital årsstämma.

 1. Pandemin: Människor känner sig inte trygga med att träffas fysiskt i grupp, även om det sker utomhus. Folkhälsomyndigheten skriver dessutom i sina nationella riktlinjer för minskad smittspridning:
  Föreningar m.m.
  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer:
  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.
   Utöver detta skriver man som allmänna råd för samtliga verksamheter att erbjuda digitala alternativ och undvika icke nödvändiga resor.
   Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
 2. Medlemmar som inte stadigvarande bor i huset: Då det är flera stora frågor som ska avhandlas och beslutas om under årsstämman, är det viktigt att ge alla våra medlemmar möjligheten att kunna medverka personligen. Och eftersom flera av våra medlemmar inte stadigvarande bor i huset, eller ens har möjlighet att resa till Stockholm för att delta i årsstämman med hänsyn till pandemin, är ett digitalt genomförande av årsstämman det mest tillgängliga och ansvarsfulla alternativet.
 3. Föreningen har tidigare framgångsrikt genomfört en digital stämma: Extrastämman den 9 december 2020 genomfördes digitalt med röstning via appen Percap (https://www.percap.se). En lösning som bevisligen fungerar bra för vår förening, med hänvisning till det jämförelsevis höga deltagarantalet; 21 deltagare varav 18 röstberättigade och två fullmakter. Motsvarande vid den fysiska årsstämman i juni 2020 – ute i trädgården var 10 deltagare varav 8 röstberättigade och en fullmakt. Året innan – vid årsstämman 2019 – hade vi 12 deltagare varav 11 röstberättigade och fyra fullmakter.
 4. Psykologisk trygghet: Vi har tyvärr en lång historia av heta diskussioner med inslag av personangrepp, kopplat till olika sakfrågor som kräver stämmobeslut i vår förening. I den enkätundersökning* som genomfördes tidigare i år har det också framkommit att medlemmar känner sig obekväma med samtalsklimatet i föreningen. Det kan därför upplevas tryggare att delta och rösta i årsstämman om denna hålls digitalt. Något som det höga deltagarantalet i den digitala extrastämman den 9 december 2020 även indikerar.
 5. Presentation av beslutsunderlag: Del av underlag till stämmobeslut består av tekniska ritningar och ekonomiska kalkyler. Vår bedömning är att en tydlig och pedagogisk genomgång av detta material, inte låter sig göras genom att skicka runt eller hänvisa till delar av olika pappersutskrifter mellan glest sittande medlemmar i vår trädgård. 
 6. Tidpunkt för årsstämma enligt föreningens stadgar: ”Ordinarie stämma skall hållas en gång om året innan maj månads utgång.” rubrik Föreningsstämma §23. Enligt föreningslagen gäller att ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Vilket i fallet för vår förening skulle förskjuta denna tidpunkt till senast den 30 juni. Om tidpunkten för årsstämman flyttas fram så att stämman hålls senare än den tidpunkt som stadgarna anger, måste styrelsen enligt lagen om ekonomiska föreningar skicka ut kallelsen per post till varje medlem. Vi i styrelsen har haft denna fråga uppe till diskussion men, av hänsyn till samtliga ovan nämnda skäl och behovet av att inom kort fatta beslut om nästa steg i det s.k. garageprojektet, har vi valt att avfärda en hänskjutning av årsstämman till juni månad som ett gångbart alternativ.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma den/de av våra medlemmar som kan känna sig obekväm med tekniska aspekter av att delta i en digital stämma. Vi i styrelsen har alla full förståelse för detta! Vi har samtliga personlig erfarenhet av pandemins inverkan på det personliga mötet, med krav på en fullständig övergång till digitala möten. Vi har förstått att merparten av våra medlemmar i arbetsför ålder delar denna verklighet, med dagliga videomöten framför datorskärmen i hemmakontoret. Något som vi alla hoppas kan få ett slut inom en snar framtid. Med det sagt finns gott om kompetens och stöd att tillgå i huset för den/de som önskar. Styrelsen avser att återkomma med mer information om planerat stöd för detta ändamål, i samband med utskick av kallelse med övriga bilagor till stämman.

*Enkätundersökningen ”Vad tycker medlemmarna om vår förening?” genomfördes under perioden 5-28/2, i syfte att ta reda på hur medlemmarna tycker att föreningen har skötts. Vad som har fungerat bra respektive mindre bra och få in förslag på vad som kan göras bättre. Från föreningens 37 medlemmar inkom 24 svar. Styrelsen avser att publicera en fullständig sammanställning av resultatet på föreningens hemsida i god tid innan årsstämman.

Stockholm 2021-04-04
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Alla tillönskas en riktigt GLAD PÅSK!

Stockholm 2021-04-01

Linda, Paul, Henrik och Andreas