Brf Näktergalen 27

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 Lördagen den 14 maj 2022 kl. 10.00

Bäste medlem,

Ordinarie föreningsstämma kommer i år att hållas på plats i vår fastighet på Rådmansgatan 11. Om vädret tillåter hålls stämman ute i vår trädgård, i annat fall nere i gästrummet i källaren. Dagordning enligt nedan. Se bilaga för årsredovisning 2021.

För de medlemmar som önskar pappersutskrifter av alla handlingar, kontakta styrelsen via info@naktergalen27.se senast den 11 maj.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält enligt stadgarna 24§
 18. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

 • Punkt 13 Styrelseledamöter ersätts under verksamhetsåret med en middag vardera, tillsammans med respektive, till ett maxbelopp om 6 000 SEK.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fem ordinarie ledamöter, ingen suppleant, enligt följande:
  • Andreas Kroazie (omval 1 år)
  • Henrik Löfgren (omval 1 år)
  • Jamila Elouali (nyval 1 år)
  • Linda Jacobsson (kvarstår till årsstämman 2023)
  • Paul Holmgren (kvarstår till årsstämman 2023)
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, med omval av Martin Hedlund från Maneki Revision AB (tidigare Deskjockeys Revision AB).
 • Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Tord Gonner med Adam Perski som sammankallande.
 • Punkt 17 Inga ärenden föranmälda för beslut.

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 13 maj 2022 kl. 17.00.

Stockholm den 29 april 2022
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Fastighetsdrift m.m.

Som flera medlemmar har påpekat så kärvar låset till källardörren. Efter att låsspray har applicerats så kan vi se en liten förbättring. Däremot bör man vara uppmärksam på att om man har en nyckelkopia så kan problemet kvarstå. Tricket är i samband med att man vrider om nyckeln lirka tillbaka nyckeln mot sig ett par millimetrar.

Förra veckan genomförde vårt städbolag en fönstertvätt i bägge trapphusen så nu har vi rena och fina fönster till sommaren.

En slamspolning av dagvattenbrunnen kommer att utföras inom kort.

Vi kommer även under våren att inhandla ny matta till entré och hiss.

Till sist vill vi informera om att utemöblerna nu har flyttats ut till innergården inför säsongen. Vi vill även påminna om att en portabel kyltunna finns tillgänglig på innergården som kan nyttjas för kylda drycker.

Med vänlig hälsning

Linda, Paul, Henrik, Andreas
2022-04-26

Policy för andrahandsuthyrning

Styrelsen har utarbetat en policy för andrahandsuthyrning. Detta som ett förtydligande och komplement till de regler som finns att läsa i föreningens stadgar 14§. Du finner policyn för nedladdning här nedan och den finns även att läsa direkt under Boendeinformation -> Andrahandsuthyrning på hemsidan.

Stockholm den 23 mars
Vänliga hälsningar
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Informationsmötet den 28 februari

Hej alla!

Som utlovades vid informationsmötet i måndags så bifogas här som PDF-bilder den genomgång som presenterades för medlemmarna.

Om någon har frågor kring exempelvis siffrorna i den ekonomiska genomgången som gjordes eller annat så välkomnas ni att kontakta Paul.

Styrelsen rekommenderar att de medlemmar som inte var närvarande vid informationsmötet att ni tar er tid och tittar/lyssnar på inspelningen av mötet så att även ni tar del av det beslut styrelsen fattat avseende källarprojektet och hur vi nu avser att gå vidare. 

Här bifogas länk till inspelningen: Informationsmöte i Brf Näktergalen 27-20220228_190433-Mötesinspelning.mp4

Stockholm den 2 mars

Med vänlig hälsning

Linda, Paul, Henrik och Andreas

Kompletterande information angående informationsmötet den 28 februari

Via email har önskan att ha ett fysiskt informationsmöte framkommit. Vi förstår och håller med om att det finns ett behov att ses efter denna långa pandemi, vilket vi siktar på att få till under våren.

Det finns dock anledningar till varför styrelsen valt att ha ett digitalt informationsmöte. 

Vi har haft ett bättre deltagarantal än någonsin under pandemin när vi har kört digitala möten. Troligtvis eftersom många medlemmar faktiskt inte befinner sig i huset samt att tröskeln för många är lägre att logga in på ett digitalt möte än att ta sig till ett fysiskt.

Den digitala mötesformen fungerar också bättre för att köra presentationer och det material som ska gås igenom under mötet. På sikt bör nog föreningen investera i digital teknik så att vi både kan presentera digitalt i fysiska möten och låta de som inte kan ta sig till mötet fysiskt delta via webben.

Vi har beslutat att spela in mötet, så att det blir tillgängligt i efterhand för de medlemmar som inte kan delta.

Väl mött den 28 februari!

Stockholm den 13 februari

Vänliga hälsningar
Linda, Paul, Henrik och Andreas