Brf Näktergalen 27

Årsstämma nu på lördag

Nu på lördag den 13/5 har vi årsstämma med start kl. 10.00. Eftersom det verkar bli fint väder är planen att vi ses ute i vår vackra trädgård. Om det inte mot förmodan skulle regna, då vi i vanlig ordning får tränga ihop oss i gästrummet nere i källaren.

För dig som har tänkt att delta via ombud
Ombud måste vara medlem i föreningen eller make/maka/sambo till den medlem som biträds via fullmakt. Fullmakt ska vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 12 maj 2023 kl. 17.00. Obs! Max en fullmakt per medlem deltagande vid stämman.

Stockholm 2023-05-10
Styrelsen via Linda

Hissen felanmäld

Vi har tyvärr haft återkommande problem med hissen under de senaste veckorna. Den är nu åter felanmäld för åtgärd under morgondagen. Med anledning av detta vill vi uppmana samtliga om att säkerställa att hissen inte överlastas. Håll gärna god marginal till en maxvikt på 250 kg och åk aldrig fler än tre personer åt gången. Var även noga med att dra igen gallergrind/dörr ordentligt efter dig, så att inte hissen fastnar på det våningsplan där du kliver av.

Stockholm 2023-05-08
Styrelsen genom Linda

Trädfällning på innergården

Som tidigare har informerats om har vi behov av att fälla ett antal mindre träd och beskära grenar på innergården angränsande grannfastigheterna Rådmansgatan 9 och Karlavägen 15. I brist på egen kapacitet för att genomföra detta har vi anlitat Stockholm Trädvård, som kommer att utföra arbetet med start kl. 07.45 nu på fredag den 5/5.

Stockholm 2023-05-02
Styrelsen via Linda

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Brf Näktergalen 27 Lördagen den 13 maj 2023 kl. 10.00

Bäste medlem,

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas på plats i vår fastighet på Rådmansgatan 11. Om vädret tillåter hålls stämman ute i vår trädgård, i annat fall nere i gästrummet i källaren. Dagordning och bilagor enligt nedan.

Efter ordinarie föreningsstämma följer ett informationsmöte med fokus på den löpande förvaltningen av föreningens fastighet.

För de medlemmar som önskar pappersutskrifter av alla handlingar, kontakta styrelsen via info@naktergalen27.se senast den 10 maj.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justerare och rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Tillsättande av valberedning
 17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut, eller som medlem anmält enligt stadgarna 24§
 18. Stämmans avslutande

Rekommendation till beslut

 • Punkt 13 Styrelseledamot ersätts under verksamhetsåret med restaurangbesök, tillsammans med närstående, till ett maxbelopp om 6 000 SEK.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av fyra ordinarie ledamöter, ingen suppleant, enligt följande:
  • Linda Jacobsson (omval 1 år)
  • Paul Holmgren (omval 2 år)
  • Svend Amland (nyval 2 år)
  • Tord Gonner (nyval 2 år)
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår att föreningen ska ha en revisor, ingen suppleant, med omval av Martin Hedlund från Maneki Revision AB.
 • Punkt 16 Till valberedningen föreslås Adam Perski och Jamila Elouali med Adam Perski som sammankallande.
 • Punkt 17 Beslutsunderlag i form av motioner i nummerordning enligt bilaga 1 Dokumentöversikt.

Bilagor:

Årsstämma 2023 – Bilaga 01 – Dokumentöversikt

Årsstämma 2023 – Bilaga 02 – Årsredovisning 2022 Brf Näktergalen 27

Årsstämma 2023 – Bilaga 03 – Motion 1 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen

Årsstämma 2023 – Bilaga 04 – Motion 2 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen

Årsstämma 2023 – Bilaga 05 – Motion 3 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen

Årsstämma 2023 – Bilaga 06 – Motion 4 från Kenneth Gralde med svar från Styrelsen

Årsstämma 2023 – Bilaga 07 – Motion 4 Bilaga 1 från Kenneth Gralde

Årsstämma 2023 – Bilaga 08 – Motion 4 Bilaga 2 från Kenneth Gralde

Årsstämma 2023 – Bilaga 09 – Motion 4 Bilaga 3 från Kenneth Gralde

Årsstämma 2023 – Bilaga 10 – Motion 4 Bilaga 4 från Kenneth Gralde

För de som avser att lämna fullmakt ska den vara signerad och inlämnad till styrelsen, via info@naktergalen27.se eller föreningens brevlåda i det högra trapphuset, senast den 12 maj kl. 17.00.

Stockholm den 27 april 2023
Styrelsen för Brf Näktergalen 27

Hissen

Som många med mig säkert noterat så fungerar inte hissen. Hissen AB är kontaktad och reparation ska enligt dem göras idag, torsdag. Vill passa på att be alla medlemmar att säkerställa att dörren alltid är korrekt stängd så att hissen kan betjäna oss alla.

Stockholm den 27 april

Vänliga hälsningar
Styrelsen/Paul