Brf Näktergalen 27

Hissen

I går, söndag tillkallades hisservice då hissen hade fastnat. Det var motiverat att denna gång tillkalla hjälp men oftast så kan vi fixa det själva. Det vanligaste orsaken till att hissen ”fastnat” och inte kommer när vi önskar beror på att någon av dörrarna inte har stängts fullständigt. Detta är en vädjan till oss alla att vänligen ta lite extra tid med att säkerställa att när vi lämnar hissen så är dörrarna korrekt stängda. Tack! 

Stockholm 10 maj

Styrelsen/Paul

Kallelse till årsstämma i brf Näktergalen 27 lördagen den 8 maj 2021 kl. 10.00

Ordinarie föreningsstämma kommer enligt tidigare information att hållas digitalt, enligt kallelse med dagordning och bifogade handlingar. Samtliga dokument finns nu publicerade för nedladdning på sidan https://naktergalen27.se/stamma/

Styrelsen är fullt medveten om att vi alla står inför viktiga beslut på årets stämma och att vi med kallelsen har bifogat en hel del dokument och handlingar som underlag till dessa beslut. Vi räknar med att var och en på ett ansvarsfullt sätt, efter bästa förmåga, sätter sig in i dessa så att vi tillsammans når bästa möjliga gemensamma beslut.

Stockholm 2021-04-22
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Resultat från medlemsenkäten

Enkätundersökningen ”Vad tycker medlemmarna om vår förening?” genomfördes under perioden 5-28/2, i syfte att ta reda på hur medlemmarna tycker att föreningen har skötts. Vad som har fungerat bra respektive mindre bra och få in förslag på vad som kan göras bättre.

Från föreningens 37 medlemmar inkom 24 svar. Glädjande var att många också valde att kommentera sina svar med relaterade synpunkter, för vilket vi i styrelsen har sammanställt återkoppling i anslutning till respektive fråga med svar och kommentarer. Se nedan länk för nedladdning av rapporten i pdf-format.

Stockholm 2021-04-19
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Parkering av barnvagnar i garaget

Med anledning av ett ökat åldersspann bland föreningsmedlemmarna, har vi ett behov av att hantera parkering av både cyklar, sparkcyklar, pulkor, barnvagnar och framöver sannolikt även rullatorer. Ett behov som våra begränsade parkeringsutrymmen inte fullt ut kan tillgodose.

Av denna anledning ser vi i styrelsen ett behov av att löpande anpassa gällande riktlinjer för parkering av dessa ”fordon” efter aktuella behov.

Just nu har vi mindre barn boende i huset och medlemmar med barnbarn där behov av en mer tillgänglig barnvagnsparkering efterfrågas. Då det upplevs som både tungt och riskabelt att i förekommande fall ensam hantera både barn, barnvagn och matkassar genom porten, upp för den branta rampen och in genom ett parti glasdörrar, för att nå fram till det avsedda barnvagnsförrådet.

Eftersom det i dagsläget inte finns behov av att hänga barncyklar på avsedd plats nere i garaget, har vi i styrelsen därför beslutat att tills vidare upplåta platsen som barnvagnsparkering. Därför hänvisas i stället de sparkcyklar o.dyl, som just nu finns parkerade vid den aktuella ytan i garaget, till barnvagnsförrådet på bottenplan i det högra trapphuset.

Observera att det inte är tillåtet att parkera barnvagn i trapphusen.

För övrigt kan nämnas att det i dagsläget endast finns en cykelplats ledig i det nya cykelstället (upptill i det högra hörnet). Samtliga cykelplatser är markerade med lägenhetsnummer, men de tidigare vakant-skyltarna sitter tills vidare kvar p.g.a. hårt fastlimmade. Nytt försök till åtgärd för att få bort dessa skyltar inom kort.

Öppningskod till garaget kommer att bytas under våren. Vi återkommer om det när det blir aktuellt.

Stockholm 2021-04-15
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Trädbeskärning på innergården

Med anledning av att representanter från grannföreningarna till – Rådmansgatan 9 och Karlavägen 15 – har hört av sig till oss med synpunkter på att våra träd växer in för långt på deras innergårdar. Har vi nu upphandlat arborist-tjänst, för beskärning av trädkronan till den stora Häggen invid tomtgränsen i sydväst, samt den stora Syrénen invid tomtgränsen i öst. Arbetet kommer att utföras av Stockholm Trädvård (http://stockholmtradvard.se) nu på onsdag med start från kl. 08.00.

Stockholm 2021-04-11
Linda Jacobsson