Brf Näktergalen 27

Information ”Konvertering källare”

Föreningens projektgrupp
Föreningen har sjösatt en projektgrupp för vårt projekt ”Konvertering källare” som kommer att samarbeta för att säkerställa bästa möjliga projektresultat. Styrelsens representant i denna grupp är Paul Holmgren. Styrelsen har tillfrågat Thomas Händel och Adam Perski att ingå i denna grupp och båda har tackat ja. Både Thomas och Adam har, förutom positiv inställning och god samarbetsförmåga, relevant erfarenhet av byggprojekt och Thomas var direkt involverad i genomförandet av en liknande konvertering i den bostadsrättsförening han bor i. Gruppen kommer bl.a. utvärdera anbuden från de utvecklare/entreprenörer som gruppen valt att ta in. Anbudens helhet värderas avseende föreslagen affärsmodell, anbudsnivå (pris),  entreprenörens erfarenhet, ekonomi, avtalsförslag, och referenser. De bästa anbuden väljs ut och möten arrangeras med respektive anbudslämnare för noggrann genomgång. Det anbud som gruppen därefter bedömer som mest fördelaktigt väljs och gruppen motiverar sitt val för styrelsen. Detta kommer att utgöra viktig del av det beslutsunderlag som stämman senare har att ta ställning till. 

Award Antik
Vid styrelsemötet den 9 november delgav styrelsen vår hyresgäst, Bernice Pettersson, fullständig information om vårt projekt, dess status och föreningens senaste stämmobeslut. Vi har en bra dialog med hyresgästen som uppvisar god förståelse för vad föreningen utreder. Styrelsen förklarade även nödvändigheten av att vi erbjuds möjligheten att få visa utvecklare/entreprenörer lokalen så att vi nu kan få in ”skarpa” anbud. Vi har nu redan visat lokalen för en utvecklare/entreprenör och övriga visningar är inbokade enligt överenskommelse med hyresgästen.

Stockholm den 23 november

Med vänlig hälsning
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Regler vid ombyggnation/ renovering

Styrelsen har tagit fram ett dokument som gäller som föreningens regler vid ombyggnation/renovering av lägenhet som nedan bifogas. Reglerna gäller för såväl befintliga som nytillkomna medlemmar. Har ni synpunkter på sakinnehållet i dokumentet så att det kan förbättras ytterligare så mottas de tacksamt.

Stockholm den 16 november
Bästa hälsningar
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Protokoll tillgängligt från extra föreningsstämma 2021

Protokollet från extrastämman den 25 oktober finns nu tillgängligt under menyingången Stämmoprotokoll på hemsidan.

Stockholm 2021-11-15
Linda, Paul, Henrik och Andreas

Se över era element

Nu när kylan börjar infinna sig så är ett bra tips att se över att era element fungerar. Känn på samtliga element att dom avger jämn värme över hela elementet. Om elementet inte fungerar som det ska så brukar lösningen vara relativt enkel.

Motionera elementet
Om elementet är helt kall så behöver ni säkerligen ”motionera” termostaten. Det gör du genom att skruva reglaget fram och tillbaka några gånger. 

Kommer inte värmen igång så är nästa steg att plocka av termostaten. Behöver du hjälp med det så kan undertecknad komma över och hjälpa er. (Det finns även video på youtube som visar gången)

Piggen i ventilen kan behöva ”masseras”. Det görs genom att tryck eller hamra försiktigt på den lilla piggen i ventilen.

Lufta elementet
Om delar av elementet är kallt så kan lösningen vara att lufta elementet.För det behövs en liten luftningsnyckel. Saknar ni sådan kan ni låna den från undertecknad. Lufta elementet:

Stockholm den 4 november
Med vänlig hälsning
Paul/styrelsen

Slutbesiktning fönster

Torsdagen den 28 oktober genomfördes slutbesiktning av upphandlad fönsterentreprenad. Besikningen gjordes av föreningen anlitat besiktningsföretag, Breiman Konsulter AB och omfattade entreprenaden i sin helhet. Samtliga fönster kontrollerades och godkändes utan anmärkningar. Observera att besiktningen avsåg enbart föreningens delar och inte medlemmars enskilda tilläggsbeställningar.

Styrelsen känner sig väldigt nöjd med arbetet som Fog&Fönster har levererat.

Två ÄTOR på sammanlagt 5500 kr inkl moms har tillkommit pga av ”bristande underhåll” som entreprenören betecknat det.  Entreprenören påpekade att flera fönsters droppnäsor mot gatan behövde skrapas och bearbetas innan målning. För detta tillägg debiterades inget extra och styrelsen förhandlade även till sig att samtliga öppningsbara fönster i trapphusen försåg med låsningsvajrar. En säkerhet vi tidigare saknat.   

Besiktningsutlåtande med tillhörande bilaga bifogas här nedan.

Stockholm den 1 november

Med vänlig hälsning
Linda, Paul, Henrik och Andreas